Strategie

Architektonické řešení budov výrazně podporuje jejich komerční využití

V minulých článcích o vhodném nastavení komerčních služeb ve výpravních budovách jsme hovořili o tocích cestujících a znalosti jejich očekávání zjištěných prostřednictvím průzkumů. Na tyto parametry logicky navazuje architektonické uspořádání objektů.

Jak již bylo uvedeno dříve, komerční jednotky musí ideálně navazovat na hlavní toky cestujících. Jakékoliv oddálení provozoven výrazně snižuje tzv. konverzní poměr (počet návštěvníků prodejny/počet osob míjejících prodejnu v daném čase). Cestující si většinou pro danou službu „nedojde“, což negativně ovlivňuje celkový obrat dané provozovny a tím i chuť nájemce hradit vyšší nájem. To platí nejen pro vlastní pohyb osob výpravní budovou, ale i v jejím okolí. Navazující podchody musí být vedeny co nejblíže k budově, ideálně zaústěny přímo do haly. Z tohoto důvodu je nutné v rámci připravovaných řešení provázat modernizaci nástupišť s řešením budovy. Jedná se o jeden funkční celek, který nelze v budoucím řešení oddělit, i když realizace obou částí může být plánována v různých obdobích. V rámci zohlednění toků má vždy preferenci přístup k nástupištím průchodem nádražní halou. Jedinou výjimkou jsou přestupní stanice na jiný typ dopravy, kde je nutné pro cestující respektovat krátkou trasu přestupu.

Nádražní hala jako centrum dění
Výpravní budova, zvláště u významnějších lokalit nebo železničních uzlů, přebírá vedle nástupního a výstupního bodu mnoho dalších funkcí. Typickým příkladem je nádraží jako místo setkání nebo naplnění obchodních potřeb různého rozsahu. Svoji klíčovou roli hraje nádražní hala, která propojuje jednotlivé funkce a je centrem dění. Proto je při přípravě projektů nutné dbát na příjemnou atmosféru tohoto prostoru, ideálně v kombinaci s denním světlem nebo doplněním zeleně. Vytvoření pocitu pohody při cestování vlakem začíná právě zde. Současné projekty v zahraničí řeší haly víceúrovňovým uspořádáním, které umožňuje maximalizovat komerční plochy při zachování celkové přehlednosti prostoru. Atraktivním prvkem je i možný volný průhled na pohybující se vlakové soupravy. Zvláštní postavení má první nástupiště. Přesah služeb právě sem láká k jejich využití. Krátké posezení s občerstvením a s kulisou moderních, designově vyladěných vlaků má svoji nezastupitelnou atmosféru. 

Začíná to u samotného vstupu
Prvkem, který silně formuje zážitek cestujících, je již vstup do nádražní budovy. Z dálky viditelné a dobře dostupné dveře zlepšují orientaci příchozích. Automatické ovládání pak ulehčuje vstup, zejména pro cestující se zavazadly. Jakékoli schody naopak pohyb výrazně komplikují. To lze v určitých situacích eliminovat například vhodným a akceptovatelným sklonem okolních pochozích ploch. Vhodným doplňkem, navíc typickým pro nádražní budovy, jsou viditelné a dobře čitelné hodiny. A ve výčtu zajímavých detailů bychom mohli pokračovat. Z výše uvedených důvodů se při přípravě modernizačních projektů vyplatí provést tzv. prostorově-dispoziční studii, která určí základní funkční koncepci. Současně s tím je nutné zanalyzovat a určit dopravně-urbanistické řešení, které vhodným způsobem propojí vlakové nádraží s jiným typem dopravy a navazující strukturou města.

Jak je vidět, obchodní úspěšnost závisí nejen na zdatném nájemci, ale i celkovém řešení nádraží, a to včetně zohlednění mnoha významných detailů. Určitě všichni známe ten pocit, kdy nás po vstupu do prostoru osloví atmosféra, kterou si oblíbíme, a mnohdy ani nepátráme, proč tomu tak je. A právě takový pocit pohody bychom chtěli vytvářet v rámci dlouhodobého a finančně náročného procesu modernizace výpravních budov.