Správa železnic bude pokračovat v sanaci nestabilního náspu v úseku Hájek – Dalovice

V pátek 15. května zahájí Správa železnic v úseku Hájek – Dalovice dlouhodobou výluku, během které dojde k odtěžení stávajícího náspu a vybudování nového kolejiště a trakčního vedení. Stavba tak navazuje na předešlou investici z roku 2018, kdy došlo k sesuvu na této trati, který si vynutil zastavení provozu na více než tři měsíce. V současné době je v tomto úseku zavedena pomalá jízda. Po opravě bude trať v normovém stavu a bude zavedena plná traťová rychlost.

„Chceme předejít opakování události z dubna 2018, kdy došlo k sesuvu trati. Proto jsme se rozhodli pro toto stavební řešení, které akcentuje stav zemin tvořících těleso náspu a opakované poruchy geometrické polohy koleje s nutností zavedení pomalé jízdy ve druhé traťové koleji,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Sanace drážního tělesa má zajistit jeho trvalou stabilitu a bezpečnost provozu. Podle výsledků průzkumu a geologického monitoringu podloží a v přímé závislosti na klimatických podmínkách a míře zatížení trati by mohlo dojít k výraznějším potížím s náspem v řádu několika měsíců. Stávající stav může mít vliv na bezpečnost provozu a nelze jej řešit lokálními či dílčími technickými zásahy.

Celá stavba je členěna na dvě etapy. Od 15. května do 31. října letošního roku bude probíhat sanace mezi kilometry 181,100 až 182,200. V celém úseku bude odtěženo nestabilní drážní těleso. Následovat bude stabilizace podloží a realizace nového vyztuženého tělesa náspu. Trať dostane novou bezstykovou kolej, železniční svršek i spodek a trakční vedení.

V této části stavby se nachází i železniční most, jeho mostovka bude kompletně snesena a nahrazena novou železobetonovou monolitickou konstrukcí s průběžným štěrkovým ložem. Spodní stavba mostu bude ošetřena proti vlhkosti hloubkovým spárováním a nízkotlakou injektáží. Stávající kolejová pole budou odvezena a připravena k dalšímu využití. Kolejové lože bude odbagrováno a odvezeno k recyklaci. Celkové náklady této etapy stavby předpokládá Správa železnic ve výši 548 milionů korun, financována bude z národních zdrojů.

Druhá etapa sanace nestabilních náspů zahrnuje několik dílčích úseků. Zahájení stavby se předpokládá letos v červenci, v současné době probíhá zadávací řízení na jejího zhotovitele. Ukončení akce je naplánováno v prvním čtvrtletí příštího roku. Stavební práce budou probíhat současně s výlukou na sanaci v km 181,100-181,200. Během této fáze stavby bude trať na základě zjištěného stavu degradace náspu sanována v několika úrovních. V úseku mezi km 178,000 až 178,700 bude provedena sanace železničního spodku, v navazující části (km 178,850 až 179,000) pak celkové odtěžení nestabilního tělesa. V nejméně postiženém úseku v km 179,830 až 180,400 bude provedena pouze sanace pražcového podloží. Železniční svršek bude ovšem vyměněn v celém sanovaném úseku.

Stavebními úpravami projdou i dva železniční přejezdy, tři mosty a čtyři propustky. Trať dostane také nové trakční vedení, kdy je navrženo zřízení trakčních bran místo současných samostatných sloupů. Celková předpokládaná hodnota druhé etapy stavby činí 462 milionů korun. Financování se předpokládá z národních zdrojů.

Soubory ke stažení

tisková zpráva ke stažení.pdf pdf