Aktuality

Správa železnic vypsala veřejnou zakázku na zpracování územní dokumentace pro první část VRT Moravská brána

Správa železnic zahájila zadávací řízení na zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) první části vysokorychlostní trati z Přerova do Ostravy, která nese označení VRT Moravská brána.

První úsek VRT Moravská brána, který se dostal do této fáze přípravy, odlehčí nejzatíženějšímu úseku české železnice, ve kterém se stýkají evropské i národní železniční koridory. Začíná u Přerova v železniční stanici Prosenice a končí u Hranic na Moravě, odkud bude VRT Moravská brána pokračovat svou druhou částí až do Ostravy. Projekt počítá také se sjezdem zapojeným do stávající stanice Hranice na Moravě a přípravou na výhledové pokračování VRT od Prosenic pro vlaky jedoucí na Brno a Olomouc.

Součástí tendru je mimo DÚR vysokorychlostní trati také zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dokumentace EIA) nebo zapracování požadavků dotčených úřadů a veřejnosti. Správa železnic také může využít opci, do které mimo jiné zahrnula kroky potřebné k získání kladného stanoviska EIA a územního rozhodnutí. Opce bude využita v případě úspěšného zapracování VRT Moravská brána do Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, jejichž aktualizace na žádost Správy železnic právě probíhá.

Vybraný dodavatel také zpracuje záměr projektu rekonstrukce stanice Hranice na Moravě pro Centrální komisi Ministerstva dopravy, která tak posoudí rozsah a smysluplnost projektu. Na rozhodnutí komise potom závisí využití další opce na dopracování DÚR na rekonstrukci stanice. Rekonstrukcí nádraží včetně výpravní budovy by Správa železnic chtěla umožnit cestujícím kvalitní přístup k rychlé železnici a k vlakům odbočujícím z VRT směrem na Valašsko a Slovensko.

Výběr zpracovatele dokumentace je stejně jako u dalších úseků VRT založen na aplikaci metody Best Value Approach/Best Value Procurement (BVA/BVP), která staví do popředí zejména kvalitu plnění, a ne pouze nejnižší nabízenou cenu.

Předpokládaný termín splnění hlavní části veřejné zakázky je stanoven na 14 měsíců od účinnosti Smlouvy o dílo uzavřené s vybraným dodavatelem. Tato doba může být prodloužena v závislosti na případném využití opcí. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí až 195 milionů korun v případě využití veškerého možného opčního plnění.

Soubory ke stažení

tisková zpráva ke stažení.pdf (93.1 kB) pdf