Aktuality

Trasy VRT připravujeme s důrazem na minimalizaci dopadu stavby na životní prostředí včetně zemědělské půdy

Každý, i sebešetrnější dopravní systém, je třeba v krajině usadit. Tedy i vysokorychlostní tratě (VRT). Správa železnic připravuje záměr výstavby VRT s důrazem na minimalizaci dopadu stavby na životní prostředí v okolí. Při výběru koridoru pro vedení trati je hledán vyvážený poměr mezi zábory orné půdy a jiných druhů pozemků, například lesů. To vše při zachování přijatelných vzdáleností od obytné zástavby.

Obavy zástupců zemědělců vnímáme a nebereme je na lehkou váhu. Jsme si vědomi toho, že výsledná trasa tolik očekávané vysokorychlostní železnice musí být dobrým kompromisem různých, často protichůdných, zájmů či názorů. Jsme v kontaktu se zástupci Zemědělského svazu a připravujeme jednání s Agrární komorou. Stejně jako již jednáme se zástupci spolků v oblasti ochrany životního prostředí.

Záměr vybodování VRT je motivován snahou přispět k přeměně ekonomiky ČR v ekonomiku, která je založena na zelených technologiích. Moderní železniční infrastruktura umožní rozvoj rychlé a spolehlivé železniční dopravy a přiměje řadu cestujících, kteří dnes využívají vlastní automobil, cestovat na delší vzdálenosti výrazně šetrnějším vlakem. Spolu s tím umožní také další rozvoj napojených regionů při minimálně nezvýšení objemu produkovaných skleníkových plynů.

Aktuální návrhy vedení VRT předpokládají řádově nižší zábory půdy, než ve svém prohlášení uvádí Zemědělský svaz. Zábor nejcennějších ploch orné půdy I. třídy ochrany je na úseku Praha – Světlá n/S předpokládán ve výměře cca 250 ha. To je řádově méně, než uváděných 3300 ha. Pokud je správný údaj Zemědělského svazu, že každý den ubude 7,3 ha orné půdy, dojde k úbytku 3300 ha za cca 450 dní. To znamená, že k úbytku i takto nadsazené plochy orné půdy dojede o několik let dříve, než bude výstavba VRT vůbec zahájena.

Je tedy zřejmé, že problém s úbytkem orné půdy leží mimo problematiku VRT.

Návrh návaznosti VRT na své okolí je intenzivně projednáván s městy a obcemi na trase. Výsledkem diskuzí jsou velmi často požadavky obcí na vytvoření zeleného pásu podél trati, které trať odcloní a zneviditelní. Takové řešení rozdělí rozlehlé lány zemědělské plochy na menší části a zásah do krajiny neutralizuje.