Výsledek hospodaření SŽDC v roce 2018

Výsledek hospodaření Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) za rok 2018 dosahuje pozitivní odchylky oproti plánu a finanční ukazatel EBITDA je v kladné hodnotě ve výši 2,669 miliardy Kč.

Hospodaření SŽDC je pravidelně kontrolováno a analyzováno s cílem udržení ekonomické a finanční stability. U všech organizačních složek SŽDC se bude provádět kontrola závazných ukazatelů KPI s cílem nepřekročit plánované celkové náklady. „Cílem SŽDC je efektivní vynakládání prostředků a snaha zabezpečit železniční infrastrukturu, na které bude možné organizovat bezpečnou a spolehlivou osobní a nákladní dopravu a na které budou stanice a zastávky v technickém i estetickém stavu odpovídajícím nárokům moderní dopravy,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Ukazatel EBITDA
Finanční ukazatel EBITDA z výsledků hospodaření za rok 2018 dosahuje kladné hodnoty ve výši 2,669 mld. Kč. EBITDA je nejdůležitějším indikátorem, který ukazuje provozní výkonnost společnosti. EBITDA představuje rozdíl mezi výnosy a náklady SŽDC, do kterého není započteno zdanění, úroky a odpisy. EBITDA je zároveň ve skutečnosti očištěna o nefinanční operaci zúčtování rezerv v provozní oblasti související s odvodovou povinností k SFÚ.

Výsledek hospodaření SŽDC
Za rok 2018 byl dosažen výsledek hospodaření v podobě účetní ztráty ve výši -529 mil. Kč, která je dosažena při externích tržbách a výnosech 30,435 mld. Kč a externích nákladech 30,685 mld. Kč. Součástí výsledku hospodaření je i odložená daň v podobě nákladu ve výši 280 mil. Kč.

Výsledek hospodaření za rok 2018 dosahuje pozitivní odchylky oproti plánu za sledované období. Záporná hodnota výsledku hospodaření SŽDC souvisí především s účetními odpisy. Jedná se o účetní operaci bez dopadu do bilance příjmů a výdajů a nelze ji provozním hospodařením SŽDC ovlivnit. Odpisy se však podle platné české legislativy promítají do výsledku hospodaření SŽDC. Účetní odpisy SŽDC vycházejí z dlouhodobého hmotného majetku SŽDC, který tvoří zejména železniční dopravní cesta. V souladu s účetní legislativou je majetek financovaný z investičních dotací evidován na podrozvahových účtech a hodnota pořízeného majetku z investičních dotací není odepisována.

Tabulku s klíčovými ukazateli hospodaření SŽDC a srovnání plánovaného a skutečného výsledku hospodaření naleznete v souboru pdf. 

 

Soubory ke stažení

tisková zpráva ke stažení pdf