Druhá fáze

Na přelomu let 2019/2020 přešla Správa železnic do druhé fáze pilotních projektů v režimu BIM, a to prioritně ve stádiu přípravy staveb zadané pomocí koncepčních dokumentů od SFDI. Požadavky vycházející z těchto koncepčních dokumentů Správa železnic převedla do jednotlivých cílů projektu doplněné o portfolio vlastních potřeb.

Ověřované koncepční dokumenty  SFDI v rámci pilotních projektů

 

Cíle pilotních projektů

Název cíle Popis cíle/užití
Společné datové prostředí (CDE) Posouzení a návrh optimální struktury CDE.
Nastavení struktury CDE a implementace kódového označení dokumentace dle předepsaného systému a návrh implementace kódu do vlastností příloh. Návrh vazby kódového systému na odevzdání dokumentace v elektronické podobě.
Implementace jednotného označování objektů dle předepsané struktury.
Společné datové prostředí a návrh možnosti integrace s podnikovými systémy.
Modelace stávajícího stavu 3D modelace stávajícího stavu stavby. Zaměření referenčních modelových bodů pro vzájemnou koordinaci.

3D model stávajících inženýrských sítí.

Měření podrobných bodů terénu, kabelového a potrubního vedení ve třetí třídě přesnosti dle ČSN 01 3410.

BIM model

nového stavu

Postupné vytváření, zpracování a projednání Informačního modelu průběžně a společně s ostatními části díla dle Harmonogramu plnění. Průběžná aktualizace informací v Informačním modelu a informačních toků Projektového týmu a týmu Objednatele.
Zpracování Informačního modelu dle metodiky „Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury - Datový standard pro PDSP včetně příloh - prozatímní verze (září 2019), včetně všech příloh. (dále také Datový standard). Prověření navržených skupin elementů a typů elementů v Datovém standardu, rozsah jejich vlastností a požadavků na přesnost.
Návrh na doplnění metodiky Datový standard (DS), v rozsahu typů elementů v rámci skupiny elementů a požadavků na jejich vlastností a přesnost.
Návrh trasy (směrového a výškového) vedení koleje s vazbou na staničení trasy.  Aplikace předpisu SŽDC M20 pro zeměměřictví M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje.
Vytváření výkresové dokumentace z modelů, tj. základní technické a koncepční parametry výkresové dokumentace budou odpovídat Informačnímu modelu.
Geometrie výkresů bude v maximální možné míře generována z Informačního modelu.
V rámci postupného zpracování a projednávání modelu prověření detekce kolizí a provádění prostorové koordinace modelu v rozsahu předmětu plnění díla.

Distribuce informací a řízení dat v rámci povolování a realizace projektu. Prioritou je nastavení vazby Informačního modelu na negrafické informace v dokumentaci.

Nastavení aktivních vazeb mezi textovou a výkresovou částí díla, včetně aktivních vazeb na dokladovou část, která je součástí díla.

3D vytyčování a ověření míry přesnosti uvedené ve vazbě na DS.

Zapracování výsledků průzkumů do Informačního modelu
Vizualizace rozhodujících objektů díla s využitím fotogrammetrie.
Simulace ve virtuální realitě a rozšířené realitě.
Jednotné značení a popis dokumentace Nastavení jednotného označení a číslování objektů dle metodiky Objednatele, která je součástí díla.
Aplikace systému jednotného kódování všech příloh dokumentace. Použití jednotná struktury popisového pole jednotlivých příloh dokumentace, dle požadavků Objednatele.
Návrh harmonogramu postupu výstavby – 4D Návrh harmonogramu realizace stavby včetně časové simulace realizace. Propojení harmonogramu stavby s harmonogramem výluk a omezení v průběhu realizace stavby. Návrh struktury BIM modelu a vlastností elementů/skupin elementů, z hlediska implementace v rámci časového plánování harmonogramu realizace. Návrh struktury harmonogramu v rozdělení dle požadavků na technologické členění stavby a sekce s vazbou na Informační model. Simulace využití hmot zemních prací – hmotnice, v rámci harmonogramu realizace stavby.
Náklady stavby v rámci Informačního modelu – 5D Využití BIM modelu pro stanovení výkazu množství materiálu.
Prověření struktury datového standardu ve vztahu k vazbě na dostupné cenové soustavy.
Vytvoření aktivních vazeb Soupisu prací na textovou a dokladovou část, včetně aktivních vazeb výkazu výměr.

 

Pilotní projekty v režimu BIM (druhá etapa)

Pilotní projekt Stádium
Rekonstrukce ŽST Bystřice pod Hostýnem DUSP + PDPS
Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží DUSP + PDPS
Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled DSP + PDPS
Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov DSPS
Rekonstrukce ŽST Rožnov pod Radhoštěm DUSP