Aktuality

Předběžná tržní konzultace ke zpracování dokumentace pro územní řízení VRT Praha-Běchovice – Poříčany

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) pokládá za jednu ze svých současných priorit přípravu výstavby sítě vysokorychlostních tratí v České republice. S ohledem na nynější fázi projektové přípravy realizuje veřejnou zakázku na zpracování dokumentace pro územní řízení nové vysokorychlostní trati (VRT) Praha-Běchovice – Poříčany, jejíž součástí bude i provedení tzv. předběžné tržní konzultace. Ta je naplánována na 30. září.

Cílem předběžné tržní konzultace je předem diskutovat se zástupci dodavatelů nastavení zadávacích podmínek veřejné zakázky, aby co nejlépe odpovídaly současným trendům projektování vysokorychlostních tratí, které v tuzemsku představují unikátní investiční i technologický projekt.

Velký důraz v průběhu předběžné tržní konzultace bude kladen na podobu kvalifikačních předpokladů v oblasti zkušeností dodavatelů a odborného řešitelského týmu a dále na způsob hodnocení veřejné zakázky. SŽDC totiž zvažuje použití zahraniční metody hodnocení Best Value Approach/Best Value Procurement, která staví do popředí důraz na kvalitu plnění a nepoužívá jako rozhodující hodnoticí kritérium nejnižší nabídkovou cenu.

Kromě těchto stěžejních témat předběžné tržní konzultace však SŽDC hodlá dále diskutovat o vymezení předmětu veřejné zakázky, její předpokládané hodnotě, lhůtě pro podání nabídek, hlavních principech smluvních podmínek a technických aspektech plnění.

Za účelem zajištění široké základny dodavatelů SŽDC oslovila ve spolupráci s Asociací pro rozvoj infrastruktury na dvě desítky projekčních kanceláří v České republice i v zahraničí a k zajištění transparentnosti a nediskriminačního přístupu zároveň uveřejnila úmysl provést předběžnou tržní konzultaci na www.ceskainfrastruktura.cz/akce/ptk-dur-vrt-praha-bechovice-poricany/. Předběžná tržní konzultace je tak otevřena širokému okruhu dalších účastníků, kteří o ni projeví zájem a zároveň prokážou alespoň minimální míru relevantních zkušenosti s danou problematikou.

Předběžná tržní konzultace proběhne 30. září od 9.00 hod. v sídle SŽDC. Je zatím plánována jako jednokolová s výhradou realizace dalších kol, ukáže-li se to jako nutné nebo vhodné, zejména s ohledem na objektivní složitost problematiky vysokorychlostních tratí.

Files to download

tisková zpráva ke stažení (68.1 kB) pdf