Aktuality

Reakce na článek „Vysokorychlostní trať a vodní nádrž Vrchlice“

Správa železnic se při přípravě vysokorychlostních tratí (VRT) potýká s řadou nepřesností ve veřejném prostoru, které následně ovlivňují projednatelnost záměru při komunikaci se samosprávami, možnými dotčenými majiteli pozemků či širokou veřejností. Proces přípravy VRT Praha – Brno byl nepřesně popsán také v článku serveru Seznam Zprávy. Detaily proto uvádíme na pravou míru v níže uvedeném článku.

Správa železnic požádala v letošním roce Středočeský kraj o aktualizaci Zásad územního rozvoje pro novou trasu VRT Praha – Brno. Trasu vybralo ministerstvo dopravy jako jednu z celé palety prověřovaných možností.

Vliv stavby na okolí vyhodnocujeme od samého začátku příprav. Úpravy trasy jsme na základě podnětů aplikovali již v rámci studie proveditelnosti. Vztah k chráněným územím i vodním zdrojům je totiž jeden z nejzásadnějších aspektů naší práce. V případě vodního zdroje Vrchlice byla trasa VRT odkloněna tak, aby do ochranného pásma vodního zdroje vůbec nezasahovala. VRT tak přímo neovlivňuje vydatnost vodního zdroje Vrchlice ani neohrožuje zdroj závadnými látkami.

Dalším krokem je zpracování přesného a výrazně podrobnějšího technického návrhu. Podkladem bude důkladný průzkum podloží a vodního režimu v oblasti. Stejně jako na jiných úsecích bude i zde návrh vznikat v úzké spolupráci s Povodím Labe. Podle zadaných podmínek budou navrženy rozměry mostů, tvar tělesa trati a směrování příkopů.

Aktualizace Zásad a všechna posouzení s tím související probíhají zcela nezávisle na Správě železnic, aby vše bylo objektivní. Je možné, že v rámci aktualizace budou k záměru vzneseny připomínky nebo námitky. Ty jsou Středočeským krajem, který je pořizovatel aktualizace, vyhodnocovány a vypořádány a jsou podkladem pro další jednání, případně úpravy. Jako zástupci investorské organizace nejsme o průběhu nijak informováni. Vliv na další průběh přípravy bude možné vyhodnotit až poté, co bude Správa železnic seznámena s výsledkem vypořádání námitek.

Komplikace v území řešíme po celé síti VRT velmi intenzivně, a to se všemi partnery přípravy. V případě dotazů veřejnosti, spolků i samospráv jsme nadále k dispozici na e-mailové adrese vrt@spravazeleznic.cz.