Aktuality

Správa železnic představila projekt VRT v Jihomoravském kraji

Nové vysokorychlostní železnice prezentovala Správa železnic zástupcům Jihomoravského kraje. Tým přípravy vysokorychlostních tratí (VRT) informoval o aktuálním stavu projektování. Popsal varianty vedení jednotlivých úseků VRT a jejich přínosy. Informoval rovněž o možných technických řešeních, které omezují šíření hluku, zajišťují prostupnost krajiny či její ochranu. Správa železnic také popsala způsob výběru dodavatelů na zpracování dokumentací a zodpověděla i na otázky týkající se financování celého projektu.

Napojení Jihomoravského kraje na vysokorychlostní železnici bude pro jeho občany znamenat výrazné zvýšení mobility. Podpoří také návštěvnost regionu a zvýší jeho atraktivitu pro podnikatele. Budoucí tratě rovněž zlepší napojení kraje na evropské koridory, což přispěje ke zkrácení cestovních do Rakouska, Německa nebo Polska. Ekonomická prosperita krajského města se tak lépe rozloží na území celého kraje, který bude zároveň těžit z efektivního dopravního napojení regionu na zahraniční infrastrukturu.

Jihomoravský kraj je pro Správu železnic důležitým partnerem při přípravě projektu. Bez vzájemné spolupráce by další postup v projektování vysokorychlostních tratí nebyl možný.

Správa železnic představila na Krajském úřadě Jihomoravského kraje budoucí provozní model, který na nových tratích předpokládají studie proveditelnosti. Vysokorychlostní vlaky budou díky propojení stávající a nové železniční sítě obsluhovat velkou část regionu. Vzhledem k charakteru provozu na budoucí VRT bude možné spoje začlenit do integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Regionální doprava může po spuštění VRT zaznamenat další rozvoj, protože část dálkových spojů přejde na novou železnici, čímž se uvolní kapacita současných tratí pro nové vlaky. Tu využijí také nákladní dopravci.

Studie proveditelnosti prověřovala také vznik zastávky v lokalitě Brno-Vídeňská, která by zvýšila dostupnost vysokorychlostní železnice pro obyvatele regionu. Dalším krokem bude zpracování územní studie, která komplexně prověří možnosti jejího umístění. Na tom bude Správa železnic spolupracovat s Jihomoravským krajem a statutárním městem Brno.

Vysokorychlostní železnice v kraji prověřovaly na několika úsecích studie proveditelnosti. Centrální komise Ministerstva dopravy (CK MD) již schválila I. etapu Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha — Brno — Břeclav. Definitivní podobu materiálu předloží Správa železnic komisi v nejbližších měsících. Podobné je to i v případě Studie proveditelnosti (Brno) — Přerov — Ostrava. Odborně zpracované materiály jsou připraveny podle evropských standardů, jsou opakovaně posuzovány ze strany CK MD, která v rámci procesu schvalování vyžaduje také vypracování oponentního posudku. Hodnoceny jsou také Státním fondem dopravní infrastruktury i Evropskou investiční bankou. Jejích závěry jsou následně prověřovány a relevantně zapracovány.

Vlaky budou na nových dvoukolejných tratích jezdit rychlostí až 320 km/h. Správa železnic využívá při přípravě vysokorychlostních železnic know-how francouzských státních drah, které díky více než 30 letým zkušenostem s výstavbou VRT projektují tratě s výrazně nižším dopadem na území. Méně umělých staveb tak přispěje ke splynutí nových VRT s českou krajinou.

Files to download

tisková zpráva ke stažení.pdf (94.5 kB) pdf
VRT v Jihomoravském kraji.pptx (17.9 MB) pptx