Organizační struktura

Organizační struktura CTD a činnosti úseků a správ CTD

V rámci Správy železnic je CTD organizačně začleněna do úseku náměstka generálního ředitele pro provozuschopnost dráhy.
 

Schéma organizační struktury


CTD je členěno na úseky a správy

Úsek pro provoz

Základním posláním je řízení provozních a průřezových činností pro ostatní úseky a odborné správy. Úsek spolupracuje s generálním ředitelstvím Správy železnic a Centrem sdílených služeb. Jeho součástí jsou kalibrační laboratoře, které zajištují odborné činnosti v oblasti metrologie pro celou Správu železnic. Úsek pro provoz rovněž spravuje dvě muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky.

Úsek pro techniku

Základním posláním je zajištění odborného servisu a služeb pro činnosti v oblasti typové, pasportní a provozní dokumentace a zabezpečení správy, provozu a údržby serverů a systémů pro potřeby diagnostiky. Řídí činnosti v oblasti rozvoje a provozu, informačních systémů, koncepci rozvoje diagnostiky železniční dopravní cesty, včetně formulování strategických záměrů v těchto oblastech, koordinaci mezinárodních projektů a implementaci legislativních a strategických dokumentů Správy železnic.

Úsek pro železniční telematiku

Základním posláním je zajištění výkonu činností tzv. centrální správy železničního telekomunikačního majetku (ŽTM), tj. správa, konfigurace, nepřetržitá dohledová a helpdesková činnost pro centrálně řízené části přenosových a datových sítí a dispečerské i služební telefonní sítě Správy železnic. Dále zajišťuje výkon diagnostických činností v datových a přenosových sítích a expertní servisní činnost na páteřních přenosových a datových technologiích v rámci ŽTM.

Správa diagnostiky zabezpečovací a radiové techniky

Základním posláním je zajištění odborného servisu, služeb a technické (expertní) podpory v oblasti železniční zabezpečovací, automatizační a radiové techniky, a to především z hlediska plánování, ověřování a funkčního zkoušení nových zařízení, stejně jako diagnostikování kontroly a optimalizace provozovaného zařízení. Rovněž se podílí na tvorbě norem a vnitřních dokumentů a předpisů Správy železnic.

Správa diagnostiky tratí

Základním posláním je zajištění odborného servisu a služeb pro potřeby traťového hospodářství, především diagnostiku železničního svršku a spodku, prostorové průchodnost tratí, mostních objektů, kontrolu kvality materiálu a prací, spolupráce při přípravě a zavádění nových konstrukcí, jejich součástí a technologií do provozu drah.

Správa diagnostiky elektrotechniky

Základním posláním je zajištění odborného servisu a služeb pro potřeby útvarů Správy železnic v oblasti elektrotechniky s celosíťovou působností. Hlavní důraz je kladen především na diagnostiku a měření elektrických a energetických zařízení, jakož i na přípravu a zavádění nových konstrukcí, prvků a technologií do provozu.