První fáze

První fáze probíhá od roku 2018. V současné době jsou již některé pilotní projekty ukončené, jiné se dokončují a plynule navazují na druhou fázi. Předmětem pilotních projektů byly investiční stavby v různých stádiích přípravy a realizace, rozvržené tak, aby bylo možné získat průřezový a ucelený pohled na problematiku implementace metody BIM v infrastrukturních stavbách.

Základní požadavky na pilotní projekty

 • zjištění rozsahu grafických informací (grafických prvků a jejich vlastností) potřebných pro vytvoření datového standardu,
 • zjištění rozsahu negrafických informací a jejich využitelnost pro následné užití BIM modelu,
 • využití BIM modelu pro kontrolu a vyhodnocení dokumentace z hlediska detekce prostorových kolizí a vazeb na stanovení výměr,
 • vytvoření souhrnu podkladů pro určení specifikací a požadavků na práci v datovém úložišti - CDE (požadavky na práci s BIM modelem, komunikaci, bezpečnost dat, licenční nároky apod.),
 • ověřování koordinace datového standardu mezi investorskými organizacemi Správa železnic a ŘSD,
 • vytvoření požadavků na standard smluvní přílohy BEP, na základě zkušeností se správou CDE a průběhu prací na pilotních projektech,
 • získání poznatků o technické a administrativní náročnosti zadání přípravy a realizace stavby v režimu BIM,
 • ověření možnosti časové simulace výstavby (BIM 4D) – nastavení pravidel pro vývoj informačního modelu v čase,
 • ověření využitelnosti dat ve fázi přechodu ke správě a evidenci majetku,
 • vyhodnocení předpokládaných přínosů metody BIM do infrastrukturních staveb.

 

Pilotní projekty v režimu BIM (první etapa)

Pilotní projekt Stádium
Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. stavba DSP + PDPS
Modernizace trati Rokycany – Plzeň PDPS + DSPS
Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v ŽST Roudnice nad Labem DSP + PDPS
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu PDPS + DSPS

Vyhodnocení pilotních projektů

Vyhodnocování pilotních projektů probíhá průběžně tak, jak se projekty postupně ukončují. Některé poznatky je však možné již jednoznačně shrnout.  

Zjištěná pozitiva implementace metody BIM

 1. Rozšíření povědomí o metodě BIM do řad zaměstnanců organizace (změna myšlení je základním kamenem úspěšné implementace procesu BIM).
 2. Příprava na plošnou implementaci metody BIM, tj. postupná úprava nebo příprava interní legislativy.
 3. Vytvoření pracovních skupin z řad zaměstnanců, kteří iniciativně v rámci náplně svých činností posouvají proces implementace metody BIM v organizaci.
 4. Definování základních okruhů potřebných pro zřízení a nastavení CDE.


Zjištěná negativa implementace metody BIM

 1. Absence lidských zdrojů v organizaci i na trhu práce.
 2. Zkušenost s omezeným portfoliem dodavatelů, což má za následek omezený úhel pohledu na problematiku BIM.
 3. Problematika systému popisu koleje infrastrukturních staveb Správy železnic ve vazbě na výměnný formát IFC.
 4. Částečná duplicita postupů – aby nedocházelo k nadbytečnému prodlužování přípravy a realizace staveb, dochází v rámci pilotních projektů k paralelním činnostem, které proces nezprůhledňují (proto je mnoho staveb pro pilotní projekty přímo nevhodných).
 5. Neodpovídající dostupnost SW a HW vybavení na pracovištích.