Společné datové prostředí (CDE)

Společné datové prostředí (CDE) je systém, který umožňuje všem oprávněným účastníkům stavebního projektu sdílet data a dokumenty a řídit komunikační toky. CDE jsou navržena tak, aby mohla sloužit jako jediný zdroj a úložiště informací, ve kterém jsou shromažďovány, udržovány a šířeny dokumenty a další data v řízeném procesu.

Dokumenty jsou pro potřeby systému CDE jakékoliv výstupy softwarových nástrojů. Prvním typem jsou výstupy obecné, např. fotografie, PDF ad. Druhým typem dokumentů jsou výstupy různých expertních softwarů, které jsou během životního cyklu stavby využívány. Zde lze uvést především 2D výkresy, např. ve formátu DWG či DGN, ale i digitální modely stavby (DIMS) v nativních formátech. Specifickým dokumentem uloženým v systému CDE jsou digitální modely stavby v otevřeném formátu IFC. Při používání CDE jsou operace s těmito dokumenty projektu archivované, dohledatelné a transparentní.

schéma CDE

Z používání systému CDE plynou následující přínosy:

 • zvýšení transparentnosti, jednoznačnost;
 • snížení množství chyb při správě informací;
 • zjednodušení spolupráce s dodavateli;
 • přiřazení odpovědnosti;
 • urychlení práce s informacemi (např. vyhledávání);
 • monitorování a auditování průběhu práce s informacemi
 • integrace se stávajícími systémy.

 

Správa železnic a výběr CDE

V současné době má Správa železnic několik oddělených systémů pro práci s dokumenty a předávání informací, které odpovídají současným požadavkům kladeným na správu dokumentů. Tyto systémy však neodpovídají všem požadavkům kladeným na systémy CDE. Proto byla v prostředí Správy železnice byla provedena detailní analýza stávajících informačních systémů a jejich možných propojení se systémem CDE. Na základě analýzy stávajících systémů, požadavků interních dokumentů a zákonných předpisů a norem byly definovány kritéria pro výběr CDE pro potřeby Správy železnic. Tyto kritéria budou sloužit jako poklad pro vypsání veřejné zakázky na dodávku společného datového prostředí. Jako zcela zásadní byly analýzou identifikovány následující kritéria:

 • provozovatelnost řešení na službách a technologiích SŽ, tzn. možnost instalace aplikační vrstvy a umístění datového prostoru CDE na vlastní infrastruktuře (tzv. on-premise řešení);
 • licenční model podporuje licencování na organizaci (tzv. enterprise licence) s možností poskytnutí licence třetí straně;
 • webové rozhraní pro práci v CDE;
 • prohlížení informačních modelů přímo v CDE, práce s informacemi v modelech tamtéž;
 • nativní prohlížení běžných datových formátů přímo v CDE;
 • revize a připomínkování dokumentů v CDE;
 • bezpečnost a soulad s interní legislativou, tzn. monitoring a audit veškerých činností prováděných v CDE;
 • zabezpečené přenosy dat;
 • business kontinuita, tzn. zachování kontinuity a obnova klíčových částí systému v případě jejich narušení či ztráty.