O nás

Ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je Hasičská záchranná služba hasičským záchranným sborem podniku Správa železnic, státní organizace.

HZS se dělí na aparát HZS a 14 jednotek PO dislokovaných v rámci celé České republiky (Brno, Česká Třebová, České Budějovice, Havlíčkův Brod, Cheb, Liberec, Nymburk, Ostrava, Plzeň, Praha, Přerov a Ústí nad Labem a 2 pobočné stanice Chomutov a Kralupy nad Vltavou).

Základním posláním HZS je zajišťovat záchranné služby, přispívat k udržení provozuschopnosti železniční dopravní cesty, zajišťovat požární bezpečnost budov, obslužných zařízení železnice a zásilek k přepravě, požární zásahy, zásahy při havarijních únicích ekologicky závadných a nebezpečných látek a jiných mimořádných událostech v železničním provozu, včetně stanovení příslušných opatření a činnosti související s provozováním železniční dopravy.

V rámci svého poslání zabezpečuje HZS zejména tyto činnosti:

 • Provádění požárního zásahu podle příslušné dokumentace požární ochrany, nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků.
 • Vyprošťování osob při haváriích, nehodových či jiných mimořádných událostech, včetně poskytnutí první pomoci.
 • Provádění záchranných a likvidačních prací při živelních pohromách, dopravních nehodách a jiných mimořádných událostech v provozu železnice a při únicích požárně nebo ekologicky závadných a nebezpečných látek.
 • Provádění zásahových neodkladných prací při úniku zejména ekologicky závadných a nebezpečných látek.
 • Zabezpečení opatření při přepravě nebezpečného zboží, přečerpávání požární nebezpečných, popř. ekologicky závadných látek, i v případě, že nedochází k jejich úniku.
 • Odstranění překážek, vozidel a předmětů v těžko dostupných místech ze železniční trati a z průjezdného profilu.
 • Čerpání vody ze zatopených prostor po živelních pohromách a provozních haváriích, pokud ohrožují bezpečnost provozu železnice.
 • Předepsaným způsobem zajišťování PO při činnostech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, pokud tyto činnosti ohrožují plynulost železniční dopravy.
 • Spolupráce se zaměstnanci pověřenými šetřením mimořádných událostí na železnici dle příslušných předpisů při šetření příčin vzniku železničních nehod.
 • Zajištění vypnutého trakčního vedení zkratovacími soupravami při mimořádné události na železnici.
 • Plnění úkolů základní složky IZS.