Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP PIK bylje v programovém období 2014-2020 třetím největším operačním programem z pohledu alokovaných prostředků (120 mld. Kč).

OP PIK 2014–2020

Podporoval zejména aktivity vedoucí ke snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru, činnosti směřující ke zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů, rozvoj distribučních sítí a uplatnění nových technologií v energetice. Mezi další podporované oblasti patřilo rozšíření vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a rozvoj informačních a komunikačních technologií. Program byl spravován Agenturou pro podnikání a inovace (API), jež byla podřízenou složkou řídicího orgánu Ministerstva průmyslu a obchodu. Více o programu zde.

Správa železnic čerpala v tomto programovém období prostředky z prioritní osy č. 3 (Efektivnější nakládání energií) – projekt „Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín prostřednictvím instalace prvků smart grids“ a prioritní osy č. 4 (Rozvoj informačních a komunikačních technologií) – projekt „Digitální technické mapy železnic“.