O nás

Oblastní ředitelství Hradec Králové, organizační jednotka Správy železnic, státní organizace, zajišťuje provozuschopnost tratí (údržbu a opravy železniční dopravní cesty), řízení provozu železniční dopravní cesty, vyjadřování ke stavbám v ochranném pásmu dráhy, správu movitého a nemovitého majetku a další činnosti související s předmětem podnikání Správy železnic, státní organizace, na území přibližně Pardubického kraje, Královéhradeckého kraje a Libereckého kraje.

Mezi zařízení železniční dopravní cesty spravované Oblastním ředitelstvím Hradec Králové patří:

 • 1953 km tratí
 • 3358 výhybek
 • 1294 železničních mostů  
 • 3883 propustků
 • 40 tunelů
 • 1821 železničních přejezdů
 • 177 výpravních budov
 • 202 zastávek

Mezi majetek spravovaný Oblastním ředitelstvím Hradec Králové patří zejména:

 • železniční svršek (kolejnice, pražce a kolejové lože) – 714 km tratí, 919 km kolejí, 1177 ks výhybek, 788 žel. přejezdů
 • těleso železničního spodku (zemní těleso a příkopy nebo trativody)
 • stavby železničního spodku (mosty, propustky, tunely, opěrné a zárubní zdi) – 453 mostů  (159 ocelových a 294 masivních), 7 tunelů, 1418 propustků, 1 točnice, 1 lávka pro pěší, 5 kolejových vah, 137 opěrných zdí (11 550 m), 2 mostní provizoria
 • dopravní plochy a komunikace (včetně nástupišť a ramp)
 • zabezpečovací zařízení – PZ světelná 293 ks (z toho se závorami 100 ks), z celkového počtu 293 ks PZS je 106  nepřetržitě v činnosti více jak 30 let, PZ mechanická 86 ks, staniční zab. zař. reléová a elektronická stav. 31 ks, SZZ elektromechanická 15 ks, SZZ mechanická 59 ks, zab. zař. traťová 36 ks
 • sdělovací zařízení – telefonní zapojovače 90 ks, rozhlasové ústředny 58 ks, vnitřní reproduktory 175 ks, venkovní reproduktory 638 ks, hodinová zařízení (23 ks ústředen, 797 ks hodin), el. požární signalizace (23 ks ústředen, 274 hlásičů)
 • zařízení elektrotechniky a energetiky – 241 km trakčního vedení, 4 trakční napájecí stanice, 1 spínací stanici, 24 trafostanic, 23 záložních zdrojů el. energie, 1 napájení zabezpečovacího zařízení, 13 elektrických ohřevů výhybek, 146 osvětlovacích věží, 2293 stožárů a 620 km kabelových vedení
 • provozní budovy, bytový fond a přidružené inženýrské sítě –  411 budov, 278 tis. m3obestavěného prostoru, 157 bytů