O nás

Základním posláním Správy železniční geodézie je výkon funkce úředně oprávněného zeměměřického inženýra. Zajišťujeme především tvorbu, údržbu a správu železničního bodového pole, správu železničního katastru nemovitostí, kompletní tvorbu a údržbu mapových děl a bází geodat na železnici, správu parametrů prostorové polohy koleje a parametrů staničení, projektování osy koleje, kontrolní činnost na stavbách dráhy, zaměření skutečného provedení staveb, prostorové sledování staveb a povinností vůči veřejné správě v oblasti geodézie (geoinformatiky).

 

 

         Jsme držiteli certifikátu ISO 9001

 

 Oddělení průřezových činností: Dana Horká

Oddělení průřezových činností SŽG je řídícím stupněm organizační jednotky. Jeho posláním je organizovat činnost SŽG a zajišťovat podmínky pro činnost v oblasti průřezových odborných činností. Oddělení řídí a organizuje činnost SŽG po stránce ekonomické, personální, mzdové a činnosti související s údržbou a provozem SŽG, včetně informatiky.


Odbor geografických informačních systémů: Mgr. Veronika Vybíralová

Posláním Odboru geografických informačních systémů (OGIS) je správa, údržba a rozvoj informačních systémů, správa prostorových dat a správa dokumentace zakázek odborné činnosti SŽG.

OGIS zabezpečuje tyto činnosti:

 • shromažďování, aktualizace, publikování a předávání orgánům územního plánování údaje o území pro územně analytické podklady
 • plnění povinností vzhledem k veřejné správě ZABAGED
 • plnění povinností editora dat o dopravní a technické infrastruktuře Správy železnic a zároveň plnění role editora základní prostorové situace ve vymezeném území Správy železnic v Digitálních technických mapách krajů
 • správa a rozvoj informačního systému QMS (Systém řízení kvality)
 • správa a rozvoj geografických informačních systémů a databází, zpřístupnění prostorových dat uživatelům z řad Správy železnic i externistům (ÚMVŽST, ŽVPS, KPÚ, DTMŽ)
 • analýza, tvorba, správa a údržba dat pro jednotlivé agendy (železniční mapové podklady, ŽBP, projekce, ŽKN, ochranné pásmo dráhy, obvod dráhy, staničení, atp.)
 • pořizování statistických geodat železniční infrastruktury pro řídící účely
 • pořizování přehledových map železniční infrastruktury pro řídící a propagační účely
 • tisk a distribuce
 • evidence a správa dat z dokončených zakázek v textové i grafické podobě
 • výdej dat externím zákazníkům a správa informačních systémů pro řízený přístup zaměstnanců firmy do datových skladů


Odbor technický: Ing. Jitka Hajská

Posláním Odboru technického (OTE) je zabezpečovat průřezové činnosti týkající se odborné geodetické činnosti na SŽG.

Odbor technický zabezpečuje tyto činnosti:

 • metrologie
 • příprava technických specifikací veřejných zakázek po stránce odborné
 • spolupráce s oddělením HGD na zpracování odborných metodických dokumentací z hlediska jejich zavádění do praxe
 • řízení a zpracování hromadného sběru dat
 • zavádění nových geodetických měřických technik
 • řešení problematiky spojené s BIM
 • kontrolní činnost dodržování závazných postupů při odborné činnosti


Regionální pracoviště:

Brno, České Budějovice, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem 

Základním posláním regionálních pracovišť SŽG je zajišťovat veškeré činnosti a práce oboru železniční geodézie, zejména pak:
 

Správu železničních mapových podkladů (ŽMP):

 • budování a údržba ŽMP včetně kontroly mapových podkladů dodaných v rámci staveb a jejich dopracování do ŽMP
 • vydávání certifikovaných mapových podkladů
 • měření podkladů pro projekty staveb
 • měření dokumentace skutečného stavu
 • přebírání a kontrola mapových podkladů od externích zhotovitelů
   

Správu prostorové polohy koleje (PPK):

 • evidence projektů PPK v souřadnicovém systému S-JTSK
 • evidence a vydávání dat o zajištění koleje
 • kontrola a projektování PPK
 • kontrola PPK před zřízením bezstykové koleje a po následném podbití
 • kontrola PPK před ukončením záruční doby, kontroly na žádost OŘ
 • kontrola a projektování zajištění PPK
   

Správu železničního bodového pole (ŽBP):

 • vedení evidence ŽBP
 • budování a údržba ŽBP
 • přebírání a kontrola ŽBP od externích zhotovitelů
 • vydávání ŽBP pro zhotovitele geodetických dokumentací
 • zajištění transformační služby mezi globálním souřadnicovým systémem ETRS89 a národním souřadnicovým systémem S-JTSK
 • uplatnění družicového navigačního systému (dále jen „GNSS“) při geodetických pracích
   

Inženýrskou geodézii ve výstavbě:

 • plnění funkce úředně ověřeného zeměměřického inženýra investora na investičních stavbách a opravných akcích (včetně přípravné dokumentace, projektu stavby a realizaci díla)
 • provádí kontrolu, doplnění a schvaluje geodetické práce při investičních akcích i rekonstrukčních pracích na železnici
 • vedení geografického informačního systému geodetické dokumentace staveb
   

Správu železničního katastru nemovitostí (ŽKN):

 • vedení a údržbu ŽKN a příslušných katastrálních map
 • styk s katastrálními úřady
 • šetření v dokumentaci katastru nemovitostí
 • technická a odborná podpora při realizaci projektů pozemkových úprav
 • vyhotovení geometrických plánů pro majetkoprávní jednání, vytyčování vlastnických hranic pozemků Správy železnic
 • zpracování dat pro dokumentaci grafického znázornění hranic pozemků ve vlastnictví Správy železnic
 • úprava majetkoprávních vztahů v železničních stanicích
 • vyjadřování a kontola dle směrnic SŽDC SM85
 • vyjádření v rámci ISPD
 • zpracování a údržba dat pro "Obvod dráhy" ve smyslu §4 zákona č. 266/1994 Sb., zákona o drahách
   

Projekční činnosti:

 • vypracování zjednodušených projektů
 • spolupráce s jednotlivými OŘ při činnostech na železničním svršku
 • projekční práce dle požadavků jednotlivých RP včetně spolupráce mezi jednotlivými RP
   

Správa dat staniční koleje