O nás

Základním posláním Správy železniční geodézie je výkon funkce úředně oprávněného zeměměřického inženýra. Zajišťujeme především tvorbu, údržbu a správu železničního bodového pole, správu železničního katastru nemovitostí, kompletní tvorbu a údržbu mapových děl a bází geodat na železnici, správu parametrů prostorové polohy koleje a parametrů staničení, projektování osy koleje, kontrolní činnost na stavbách dráhy, zaměření skutečného provedení staveb, prostorové sledování staveb a povinností vůči veřejné správě v oblasti geodézie (geoinformatiky).

 

 

         Jsme držiteli certifikátu ISO 9001

 

 

 

 

 

Oddělení průřezových činností: Dana Horká


Oddělení průřezových činností SŽG je řídícím stupněm organizační jednotky. Jeho posláním je organizovat činnost SŽG a zajišťovat podmínky pro činnost v oblasti průřezových odborných činností. Oddělení řídí a organizuje činnost SŽG po stránce ekonomické, personální, mzdové a činnosti související s údržbou a provozem SŽG, včetně informatiky.

 

 

Odbor geografických informačních systémů: Mgr. Veronika Vybíralová


Posláním Odboru geografických informačních systémů (OGIS) je správa, údržba a rozvoj informačních systémů, správa prostorových dat a správa dokumentace zakázek odborné činnosti SŽG.

OGIS zabezpečuje tyto činnosti:

 • shromažďování, aktualizace, publikování a předávání orgánům územního plánování údaje o území pro územně analytické podklady,
 • plnění povinností vzhledem k veřejné správě ZABAGED
 • plnění povinností editora dat o dopravní a technické infrastruktuře Správy železnic a zároveň plnění role editora základní prostorové situace ve vymezeném území Správy železnic v Digitálních technických mapách krajů,
 • správa a rozvoj informačního systému QMS (Systém řízení kvality),
 • správa a rozvoj geografických informačních systémů a databází, zpřístupnění prostorových dat uživatelům z řad Správy železnic i externistům (ÚMVŽST, ŽVPS, KPÚ, DTMŽ),
 • analýza, tvorba, správa a údržba dat pro jednotlivé agendy (železniční mapové podklady, ŽBP, projekce, ŽKN, ochranné pásmo dráhy, obvod dráhy, staničení, atp.),
 • pořizování statistických geodat železniční infrastruktury pro řídící účely,
 • pořizování přehledových map železniční infrastruktury pro řídící a propagační účely,
 • tisk a distribuce,
 • evidence a správa dat z dokončených zakázek v textové i grafické podobě,
 • výdej dat externím zákazníkům a správa informačních systémů pro řízený přístup zaměstnanců firmy do datových skladů.

 

 

Odbor technický: Ing. Jitka Hajská

 

Posláním Odboru technického (OTE) je zabezpečovat průřezové činnosti týkající se odborné geodetické činnosti na SŽG.

Odbor technický zabezpečuje tyto činnosti:

 • metrologie,
 • příprava technických specifikací veřejných zakázek po stránce odborné,
 • spolupráce s oddělením HGD na zpracování odborných metodických dokumentací z hlediska jejich zavádění do praxe,
 • řízení a zpracování hromadného sběru dat,
 • zavádění nových geodetických měřických technik,
 • řešení problematiky spojené s BIM,
 • kontrolní činnost dodržování závazných postupů při odborné činnosti.

 

 

Regionální pracoviště

 

Brno, České Budějovice, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem 

 

Základním posláním regionálních pracovišť SŽG je zajišťovat veškeré činnosti a práce oboru železniční geodézie, zejména pak:

 • Správu železničních mapových podkladů (ŽMP):
  • budování a údržba ŽMP včetně kontroly mapových podkladů dodaných v rámci staveb a jejich dopracování do ŽMP,
  • vydávání certifikovaných mapových podkladů,
  • měření podkladů pro projekty staveb,
  • měření dokumentace skutečného stavu,
  • přebírání a kontrola mapových podkladů od externích zhotovitelů.
 • Správu prostorové polohy koleje (PPK):
  • evidence projektů PPK v souřadnicovém systému S-JTSK,
  • evidence a vydávání dat o zajištění koleje,
  • kontrola a projektování PPK,
  • kontrola PPK před zřízením bezstykové koleje a po následném podbití,
  • kontrola PPK před ukončením záruční doby, kontroly na žádost OŘ,
  • kontrola a projektování zajištění PPK.
 • Správu železničního bodového pole (ŽBP):
  • vedení evidence ŽBP,
  • budování a údržba ŽBP,
  • přebírání a kontrola ŽBP od externích zhotovitelů,
  • vydávání ŽBP pro zhotovitele geodetických dokumentací,
  • zajištění transformační služby mezi globálním souřadnicovým systémem ETRS89 a národním souřadnicovým systémem S-JTSK,
  • uplatnění družicového navigačního systému (dále jen „GNSS“) při geodetických pracích.
 • Inženýrskou geodézii ve výstavbě:
  • plnění funkce úředně ověřeného zeměměřického inženýra investora na investičních stavbách a opravných akcích (včetně přípravné dokumentace, projektu stavby a realizaci díla),
  • provádí kontrolu, doplnění a schvaluje geodetické práce při investičních akcích i rekonstrukčních pracích na železnici,
  • vedení geografického informačního systému geodetické dokumentace staveb.
 • Správu železničního katastru nemovitostí (ŽKN):
  • vedení a údržbu ŽKN a příslušných katastrálních map,
  • styk s katastrálními úřady,
  • šetření v dokumentaci katastru nemovitostí,
  • technická a odborná podpora při realizaci projektů pozemkových úprav,
  • vyhotovení geometrických plánů pro majetkoprávní jednání, vytyčování vlastnických hranic pozemků Správy železnic,
  • zpracování dat pro dokumentaci grafického znázornění hranic pozemků ve vlastnictví Správy železnic,
  • úprava majetkoprávních vztahů v železničních stanicích,
  • vyjadřování a kontola dle směrnic SŽDC SM85,
  • vyjádření v rámci ISPD,
  • zpracování a údržba dat pro "Obvod dráhy" ve smyslu §4 zákona č. 266/1994 Sb., zákona o drahách.
 • Projekční činnosti:
  • vypracování zjednodušených projektů,
  • spolupráce s jednotlivými OŘ při činnostech na železničním svršku,
  • projekční práce dle požadavků jednotlivých RP včetně spolupráce mezi jednotlivými RP.
 • Správa dat staničení koleje