Modernizace trati Praha-Výstaviště - Praha-Veleslavín

Aktuální stadium

Investor připravuje dokumentaci pro územní rozhodnutí. Má rozpracované technické řešení a hledá optimální variantu průchodu přes složité území mezi Dejvicemi a Veleslavínem.

Orientační harmonogram

 • 2021 územní rozhodnutí
 • 2024 stavební povolení
 • 2025-2028 realizace

Přínosy

 • ze stanice Praha-Dejvice přímý přestup na linku metra A (stanice Dejvická) a tramvaj
 • zahloubení trati mezi Stromovkou a Veleslavínem
 • zvýšení traťové rychlosti až na 120 km/h
 • minimalizace dopadů výstavby a provozu na okolní zástavbu a životní prostředí
 • uvolnění stávající stopy v Dejvicích pro tzv. Zelenou radiálu
 • zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšení prostupnosti území
   

Hlavní součásti

 • soustava hloubených a ražených tunelů
 • přesunutí a zahloubení stanice Praha-Dejvice
 • připojení druhé koleje, modernizace a elektrifikace stávající jednokolejné trati
 • rozšíření stávajícího drážního tělesa tak, aby vyhovovalo dvoukolejnému profilu
 • nahrazení železničních přejezdů mimoúrovňovými kříženími
   

Znalecké posudky

Od povrchového vedení k jižní variantě

Průchod trati Stromovkou a Dejvicemi reprezentuje nejkomplikovanější část celé investice. Vzhledem k husté zástavbě přilehlého prostoru investor v součinnosti s městskou částí Praha 6 rozhodl o zahloubení dominantní části trati a jejím částečném vybočení do nové stopy. Povrchové vedení bude zachováno pouze ke stávajícímu tunelu ve Stromovce. Dále bude trať vedena v novém tunelu až do zahloubené stanice Praha-Dejvice.

Foto - Praha-Dejvice

Úsek z Dejvic do Veleslavína prošel složitým vývojem. S původním úsporným povrchovým vedením nesouhlasila městská část Praha 6, a to zejména kvůli nutným demolicím některých domů v oblasti Proboštského dvora a ve Starých Dejvicích. V roce 2016 schválilo zastupitelstvo MČ Praha 6 vedení trasy dvěma jednokolejnými tunely v nové stopě.

Od té doby investor prověřil několik variant tunelové trasy, přičemž stopy blízko současné trati a v oblasti Ořechovky se ukázaly jako nevhodné kvůli nepříznivým geologickým poměrům, respektive riziku negativního ovlivnění Fyzikálního ústavu Akademie věd. Dalšími limitujícími faktory, které musí být zohledněny při projektování, jsou tunel Blanka, metro linky A, Teplárna Veleslavín a přečerpávací stanice a vodojemy Bruska. Po mnoha analýzách a diskuzích si MČ Praha 6 vyžádala prověření i tzv. jižní varianty. Ukázalo se, že právě ta nejlépe splňuje požadavky městské části i obyvatel a zároveň parametry projektu železnice na letiště a do Kladna.

Foto - podélný řez

Výhody Jižní varianty

 • principiálně nejlépe odpovídá trase schválené MČ Praha 6 (V3)
 • příznivé geologické podmínky
 • nejhlubší vedení pod terénem (73 % raženého úseku leží více než 50 metrů pod zemí, v oblasti Baterií hloubka až přes 80 metrů)
 • nejpřímější trasování
 • nekoliduje s žádným limitujícím objektem
   

Schéma hloubené stanice Praha-Dejvice

Komunikace s Ústřední vojenskou nemocnicí ve Střešovicích

Železniční trať bude podcházet nemocnici v hloubce kolem 80 metrů, což jakékoliv dopady během stavby i provozu prakticky vylučuje. Nicméně jde o prioritní objekt, kterému bude v rámci projekčních prací věnována nadstandardní míra pozornosti. V roce 2016 dala nemocnice na úrovni technické studie kladné stanovisko k variantě, která se od sledované varianty v daném místě liší jen o několik desítek metrů. Nyní probíhají další jednání, z nichž vzešla mimo jiné dohoda, že Správa železnic požádá nemocnici o stanovisko v předstihu.


Mýty a fakta

Kompletní seznam často zmiňovaných nepravd, nepřesností či zavádějících tvrzení o jižní variantě a celém projektu obecně, včetně uvedení na pravou míru, naleznete v sekci Mýty a fakta.

Modernizace trati Praha-Výstaviště - Praha-Veleslavín