Cíle a fáze implementace

Dlouhodobým cílem organizace je zavedení metody BIM do všech etap životního cyklu stavby tedy:

  • předprojektové a projektové přípravy,
  • realizace,
  • správy a údržby.


Uvedený cíl může být dosažen pouze postupným zaváděním metody BIM v jednotlivých oblastech činností Správy železnic. Tzn. ve své konečné podobě, musí být metoda BIM vztažena na všechny související vnitroorganizační procesy včetně vazby na strategické cíle organizace:

  • zajistit realizaci politiky TEN-T,
  • zajistit realizaci vládního Programu rozvoje rychlých železničních spojení v ČR,
  • zahájit výstavbu prvního úseku vysokorychlostní tratě do r. 2025,
  • přizpůsobit osobní nádraží požadavkům současné železniční dopravy,
  • zajistit plnou provozuschopnost železniční sítě v majetku státu.

Samotný proces implementace BIM je rozdělen do čtyř fází:

1. fáze: byla zaměřena na získávání zkušeností pro tvorbu koncepčních dokumentů metody BIM, které byly ze strany SFDI vydané k ověření pro další fázi pilotních projektů.

2. fáze: byla zaměřena na ověřování schválených pracovních verzí koncepčních dokumentů metody BIM.

3. fáze: aktuálně probíhající etapa je zaměřena na získávání podkladů pro vytváření interních koncepčních dokumentů a požadavků na změny interních procesů pro zavedení metody BIM.

4. fáze: plánovaná etapa bude zaměřená na přenesení zkušeností implementace metody BIM do následné správy infrastruktury.