Historie 2000–2013

Předvstupní období – ISPA

ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) – nástroj předvstupních strukturálních politik byl určen pro země kandidující na vstup do EU. V případě České republiky se ISPA využívala od roku 2000 do května 2004, tedy v období před vstupem České republiky do EU.

ISPA byla zaměřená na zlepšení úrovně infrastruktury v sektorech dopravy a životního prostředí. Zaměření a procedury nástroje byly záměrně podobné Fondu soudržnosti (FS), aby se kandidátské země připravily s EU fondy pracovat a mohly nastavit interní implementační strukturu a postupy. Podobnost s FS zároveň umožnila plynulý přechod na využívání Fondu soudržnosti, se kterým  se ISPA sloučila v den vstupu ČR do EU.

Správa železnic, státní organizace jako nástupnická organizace Českých drah, s.o. převzala od 1. ledna 2003 mimo jiné i odpovědnost za využívání fondů Evropské unie pro železniční infrastrukturu České republiky jako konečný příjemce a současně investor. Především šlo o převzetí řídících a koordinačních funkcí při realizaci projektů spolufinancovaných z nástroje ISPA, a to konkrétně projektů Optimalizace traťového úseku Ústí nad Orlicí – Česká Třebová  a Modernizace traťového úseku Záboří – Přelouč.

Zajímavostí je, že z ISPA byly spolufinancovány i projekty na odstraňování škod způsobených povodněmi na železniční infrastruktuře v roce 2002, tzv. povodňové projekty. Veškeré zdroje, které bylo možné čerpat z evropských nástrojů pro železniční projekty, byly využity. Částka 4,2 mld. Kč vyčerpaná na české železniční projekty představovala celou disponibilní alokaci předvstupního nástroje ISPA na železniční projekty na léta 20002006.

Seznam projektů ISPA lze nalézt zde.

Období 2004–2006

OP Infrastruktura

Vstupem České republiky do Evropské unie bylo umožněno České republice čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU.

Operační program Infrastruktura (OP Infrastruktura) byl jedním z pěti operačních programů v České republice v programovacím období 2004–2006. Tento program vznikl na základě usnesení vlády č. 149/2003 sloučením již schválených programových dokumentů OP Doprava (přijat usnesením vlády č. 14/2003) a OP Životní prostředí (přijat usnesením vlády č. 82/2003), které byly připravovány odpovědnými ministerstvy, tj. Ministerstvem dopravy a Ministerstvem životního prostředí. Řídícím orgánem bylo jmenováno Ministerstvo životního prostředí.

OP Infrastruktura byl zaměřen na podporu projektů z oblasti dopravy a životního prostředí, které byly spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

ERDF byl určen ke zmenšení rozdílů mezi úrovněmi rozvoje a životními úrovněmi regionů EU a ke snížení míry zaostávání nejvíce znevýhodněných oblastí. Řídící orgán OP Infrastruktura v rámci Priority 1 – Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu, opatření 1.1 – Modernizace tratí celostátního významu schválil devět projektů, které Správa železnic předložila.

Celkový příspěvek EU, který Správa železnic obdržela v rámci OP Infrastruktura, byl více než 1 miliarda Kč.

Seznam projektů OP Infrastruktura lze nalézt zde.

Fond soudržnosti 2004–2006

Dalším fondem, ze kterého mohla Česká republika v programovém období 20042006 čerpat, byl Fond soudržnosti, též Kohezní fond. Z hlediska objemu finančních prostředků určených České republice tvořil Fond soudržnosti cca 1/3 z celkové pomoci v letech 2004–2006.

Fond soudržnosti poskytoval příspěvky na projekty, které měly pomáhat k dosažení cílů v oblasti životního prostředí a zlepšení stavu transevropských dopravních sítí, a měl také zajistit posun podporovaných států k rozpočtové stabilitě, aniž by se omezovaly rozsáhlé investice, jež jsou v těchto oblastech nutné.

V podmínkách Správy železnic pomoc z Fondu soudržnosti přímo navazovala na předvstupní pomoc EU pomocí předvstupního nástroje ISPA, neboť využívání ISPA bylo základním předpokladem pro následné úspěšné využití spolufinancování projektů z Fondu soudržnosti po vstupu ČR do EU.

Správa železnic předložila čtyři projekty, které byly schváleny pro financování z Fondu soudržnosti v programovém období 2004–2006.

Celkový příspěvek EU, který Správa železnic obdržela v rámci Fondu Soudržnosti v letech 20042006, činil cca 6,5 miliardy Kč.

Seznam projektů Fondu soudržnosti 2004–2006 lze nalézt zde.

Období  2007–2013

OP Doprava 2007–2013

V období 2007–2013 byla finanční podpora z fondů Evropské unie pro sektor dopravy v České republice realizována zejména prostřednictvím Operačního programu Doprava 2007–2013. Programový dokument obsahoval hlavní finanční a technické zásady pro naplnění strategických investičních potřeb a vyřešení klíčových problémů v sektoru dopravy v České republice.

Ministerstvo dopravy vykonávalo prostřednictvím Odboru fondů EU pro tento operační program roli Řídícího orgánu a Státní fond dopravní infrastruktury roli Zprostředkujícího subjektu.

Operační program Doprava 2017–2013 byl největší operační program v České republice – připadlo na něj 5,821 mld. EUR, tj. zhruba 22 % ze všech prostředků pro ČR z fondů EU pro období 2007–2013.

Správa železnic využívala v rámci Operačního programu Doprava podporu z Fondu soudržnosti na železniční infrastrukturu v těchto prioritních osách:

 1. "Modernizace železniční sítě TEN–T" (z Fondu soudržnosti vyčleněno 2,196 mld. €),  oblasti podpory:

  • 1.1. Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů
  • 1.2. Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

3. "Modernizace železniční sítě mimo síť TEN–T" (z Fondu soudržnosti vyčleněno 0,613 mld. €), oblast podpory:

  • 3.1. Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN–T

Seznam projektů OP Doprava 2007–2013 lze nalézt zde.

OPŽP 2007–2013

Operační program Životní prostředí (OPŽP 2007–2013) byl v letech 2007–2013 podle výše finančních prostředků druhým největším českým operačním programem. Nabízel z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 5 miliard EUR, z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu dalších více než 300 milionů EUR. Cílem operačního programu byla ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice. Více o OPŽP 2007–2013 zde.

Správa železniční dopravní cesty čerpala v programovacím období 2007–2013 prostředky z prioritní osy č. 6, z oblasti podpory 6.3. Obnova krajinných struktur a z oblasti podpory 6.6. Prevence sesuvů a skalních řícení.

Projekty OPŽP 2007–2013 lze nalézt v seznamu ostatních projektů z období 2007–2013 zde.

Program TEN–T

Program TEN–T byl určen pro rozvoj transevropských dopravních sítí (Rozhodnutí č. 1692/96/CE Evropského parlamentu a Rady z 23. července 1996, ve znění po úpravě Rozhodnutím č. 884/2004 Evropského parlamentu a Rady z 29. dubna 2004 [OJ L 228 z 9. září 1996 a OJ L 201 ze 7. června 2004]).

Cílem programu TEN–T bylo zajistit soudržnost, propojení a interoperabilitu na transevropských dopravních sítích, jakožto i přístup k nim. Finanční prostředky z programu TEN–T byly určeny všem členským státům EU. Maximální výše příspěvku z tohoto programu mohla představovat až 50 % nákladů na studie nebo 10 % nákladů na stavební práce, resp. 20 % u projektu s přeshraničním dopadem.

Česká republika čerpala prostředky z tohoto finančního nástroje od roku 2004 převážně na zpracování přípravných a projektových dokumentací pro železniční stavby, u nichž se v následné fázi výstavby předpokládalo spolufinancování z Operačního programu Doprava. Významná dotace ve výši 50 % z celkových způsobilých investičních nákladů, byla schválena na implementaci Evropského systému řízení železniční dopravy – ERTMS na 1. tranzitním železničním koridoru. Značná část finančních prostředků z programu TEN–T byla také čerpána na projekty mezinárodního rozsahu v oblasti telematických systémů, bezpečnosti leteckého provozu a říčních informačních systémů.

Realizace projektů spolufinancovaných z programu TEN–T pokračovala až do konce roku 2015.

Celkový příspěvek EU z programu TEN–T, který Správa železnic obdržela, byl přibližně 1,5 miliardy Kč.

Seznam projektů programu TEN–T lze nalézt zde.

OP Česko – Polsko 2007–2013

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 (OP Česko – Polsko) byl určen pro kraje Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský a zároveň pro přilehlé regiony Polska. Tento OP patřil mezi regionální operační programy v cíli Evropská územní spolupráce a byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Správa železnic jako správce železniční dopravní infrastruktury v ČR využila možnosti požádat o dotaci z programu OP ČR – Polsko v kooperaci s polským partnerem na projekt „Revitalizace železniční tratě Szklarska Poręba – Harrachov“. Bližší informace k projektu zde.

Cíl 3 Česko – Bavorsko

Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013 byl určen pro české kraje Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský.

Správa železnic spolufinancovala z tohoto OP projekt "Výstavba přestupního terminálu Nové Údolí ". Více k tomuto projektu naleznete zde.

Cíl 3 Česko – Sasko

Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, tento operační program byl určen pro české kraje Karlovarský, Ústecký a Liberecký. Program spadal mezi regionální operační programy v cíli Evropská územní spolupráce.

Správa železnic v rámci tohoto OP realizovala projekt "Lubahn, Realizace významných železničních zastávek na trati Liberec – Zittau – Varnsdorf – Seifhennersdorf". Více k tomuto projektu naleznete zde

OP Praha Adaptabilita

Operační program Praha Adaptabilita (OPPA) byl vymezen pouze pro území Hlavního města Prahy a byl financován z Evropského sociálního fondu (ESF).

OPPA byl určen na podporu neinvestičních projektů zaměřených na vzdělávání, sociální integraci, podporu zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji.

Správa železnic čerpala prostředky z OPPA na projekt "Vzdělávání školitelů Správy železniční dopravní cesty". Více o projektu zde

Program švýcarsko – české spolupráce

Ve snaze přispět ke stabilitě a prosperitě v Evropě poskytlo Švýcarsko deseti novým členským zemím EU nevratný finanční příspěvek. Program byl zaměřený na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšíření EU. Více o Programu švýcarsko – české spolupráce zde.

V rámci Programu švýcarsko – české spolupráce Správa železnic realizovala projekt „Dopravní terminál Uherský brod, II etapa“. Informace o tomto projektu naleznete zde.