COVID - Nájemné

Podmínky poskytnutí slevy pronajímatelem

Správa železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“) rozhodla, že v návaznosti na zveřejněnou Výzvu pro program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 „COVID – Nájemné“ (dále jen „Výzva“) Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, mohou osoby mající uzavřený nájemní/pachtovní smlouvu se státní organizací Správa železnic žádat, dle článku 6 Výzvy, o slevu ve výši 30 % z rozhodného nájemného (tj. celkové souhrnné výše nájemného připadajícího na celé období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020, v případě skončení nájmu před 30. červnem 2020 za období od 1. dubna 2020 do skončení nájmu, a to ve výši před slevou poskytnutou pronajímatelem v souladu s Výzvou, stanoveného nájemní smlouvou uzavřenou a účinnou před 13. březnem 2020) za období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020 nebo do skončení smlouvy, pokud k němu dojde před 30. 6. 2020 (dále jen „rozhodné období“) za níže uvedených podmínek. Kdekoli je v textu uváděna formulace „nájem, nájemné, nájemce, nájemní smlouva“ a ekvivalentní, má se za to, že se v souladu s Výzvou analogicky vztahuje rovněž na smluvní vztahy pachtovní, tedy platí shodně pro výrazy „pacht, pachtýř a pachtovní smlouvy“ apod.

V případě, že nájemce nesplňuje podmínky dle Výzvy, nebude mu sleva ve výši 30 % z rozhodného nájemného ze strany pronajímatele poskytnuta.

Pronajímatel si vyhrazuje právo podmínky poskytnutí slevy ve výši 30 % z rozhodného nájemného změnit. Změny podmínek zveřejní na svém webu.

Upozorňujeme, že na tuto slevu ve výši 30 % z rozhodného nájemného není právní nárok.
 

1. Sleva ve výši 30 % z rozhodného nájemného v souladu Výzvou bude poskytnuta žadateli, který: 

  • splňuje podmínky pro poskytnutí podpory dle Výzvy, Článku 4, Oprávněný žadatel, které jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (https://www.mpo.cz/);
  • uhradí veškeré závazky vůči Správě železnic, státní organizaci splatné do 29. 2. 2020;
  • vyplní žádost (ke stažení níže) o poskytnutí slevy ve výši 30 % z rozhodného nájemného a zašle elektronicky (emailem nebo datovou schránkou) nebo písemně na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy, na kterou je sleva uplatňována. Doručení žádosti je na riziko nájemce.
     

Pokud pronajímatel nájemci neuzná nárok na slevu ve výši 30 % z rozhodného nájemného dle výše uvedených podmínek, vyrozumí o této skutečnosti nájemce písemně.

2. Dodatek k nájemní smlouvě

Na základě ověření splnění podmínek pro poskytnutí slevy ve výši 30 % z rozhodného nájemného dle bodu 1., nájemce obdrží návrh dodatku nájemní smlouvy, ve kterém bude vyčíslena výše slevy a výše úhrady zbývajícího nájemného. Všechny podepsané stejnopisy dodatku zašle nájemce na adresu v záhlaví smlouvy, na kterou je sleva uplatňována. Doručení dodatku je na riziko nájemce.

3. Podklady ze strany pronajímatele

Po kontrole úhrady dlužného nájemného bude dodatek na straně SŽ podepsán a v předepsaném počtu vyhotovení doručen zpět nájemci, včetně SŽ vystaveného a podepsaného čestného prohlášení potřebného pro žádost dle Výzvy a opravného dokladu/opravného daňového dokladu.

4. Ověření rozhodnutí o udělení dotace COVID - Nájemné

Nájemce doloží pronajímateli rozhodnutí o poskytnutí podpory dle Výzvy neprodleně po jeho obdržení, nejdéle do 30 dní od skončení poskytování podpory z dotačního programu. V případě, že nebude ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu poskytnuta nájemci podpora dle Výzvy, nárok na slevu z nájemného v souladu s obsahem uzavřeného dodatku k nájemní smlouvě zanikne a nájemce bude povinen bez dalšího doplatit rozhodné nájemné do jeho plné výše před poskytnutou slevou.

Soubory ke stažení

Žádost (54.0 kB) pdf