Oblastní ředitelství Ostrava

Informace k žádostem

Požadavky zájemců projednáváme na základě písemných, volnou formou podaných žádostí, které musí obsahovat následující informace a dokumenty

Požadavky na žádosti o pronájem a prodej nemovitostí a majetku Správy železnic:

- identifikace žadatele

 • fyzická osoba – uvedením rodného čísla a trvalého bydliště, nejlépe oboustrannou kopií občanského průkazu, případně výpis z živnostenského rejstříku, jedná-li se o živnostníka
 • právnická osoba – výpisem z obchodního rejstříku, případně plnou mocí či pověřením oprávněné osoby
 • orgány státní správy a státní organizace – výpisem z příslušného registru subjektů

- identifikace předmětu pronájmu či prodeje

 • u nemovitostí výpis z listu vlastnictví k požadované nemovitosti a
 • snímek katastrální mapy se zákresem předmětu žádosti a jeho rozsahu, s vyznačením přístupových cest

- důvod podání žádosti - popis  účelu využití a záměru, vazby záměru na okolí

- časový horizont záměru

- informace o stavebních záměrech čí úpravách požadovaných nemovitostí či majetku, jsou-li již  známy

- popis dalších skutečností vztahujících se k předmětu žádosti

- v případě, že žádost souvisí se stavbou či jiným investičním záměrem žadatele je nezbytné doložit také:

 • kopii souhrnného stanoviska Správy železnic, Oblastního ředitelství Ostrava ke stavbě  - tento dokument dokládá projednání stavby ve vztahu k ochrannému pásmu dráhy ( po předložení dokumentace po jejím  projednání stanovisko vydává Odbor technického rozvoje Oblastního ředitelství Ostrava )
 • kopii souhlasu Drážního úřadu v Olomouci ( po předložení dokumentace po jejím posouzení vydává Drážní úřad, sekce stavební, Oblast Olomouc, Nerudova 1, 772  00 Olomouc)
 • kopii výpisu listu vlastnictví z katastru nemovitostí na pozemky Správy železnic, na nichž se stavba zamýšlí
 • kopii katastrální mapy se zákresem stavby -  rozsahu záborů nemovitostí Správy železnic
 • část projektové dokumentace dokladující rozsah záborů nemovitostí Správy železnic
 • textovou i grafickou část záborového elaborátu, byl-li zpracován


Poznámka k prodejům:

Správa železnic spravuje majetek státu,  touto skutečností jsou také dány postupy realizace obchodních případů prodeje. Každý jednotlivý obchodní případ je na základě podané žádosti projednán na správcovské úrovni u Oblastního ředitelství Ostrava a následně postoupen k dalšímu řízení na úrovni ředitelství Správy železnic. Prvním milníkem projednání je zajištění souhlasu správní rady Správy železnic s prodejem majetku. Následně je obchodní případ doplněn k podání na projednání ve vládě České republiky. Po schválení obchodního případu vládou  je tento  konkrétně realizován. Z uvedeného je zřejmé, že mechanismus prodeje majetku státu je obsahově a časově náročný proces, náročnější než veřejnosti běžně známé obchodní případy, kdy se nejedná o majetek státu.

Nabídka nemovitostí k prodeji v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava zde
Nabídka pronájmu nebytových prostor v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava zde
Nabídka pronájmu pozemků v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava zde
Nabídka zbytného majetku v ostatních obvodech Správy železnic zde