Výkonná geodetická činnost

Železniční bodové pole

Jednou ze základních prací je tvorba, údržba a správa železničních bodových polí. Při jejich budování se naši pracovníci opírají o dlouholeté zkušenosti s jejich tvorbou. Samozřejmostí je použití nejmodernější měřické techniky včetně GNSS a kvalitního výpočetního software.

Prostorová poloha koleje

Prostorová poloha koleje (PPK) je jedním ze základních indikátorů stavu kolejového svršku. V průběhu času dochází ke změnám PPK, které probíhají z mnoha důvodů, např. vlivem provozu, nebo nestabilitou železničního spodku. Základním úkolem správy prostorové polohy koleje SŽDC je spravovat aktuální parametry PPK a zabezpečovat jejich využitelnost pro stavbu a údržbu koleje. V rámci investičních akcí, ale i v rámci údržby naši pracovníci provádějí navádění automatických strojních podbíječek a výsledky kontrolních měření po provedeném propracování slouží k přejímce prací.

  V roce 2011 regionální pracoviště SŽG Olomouc provedla měření PPK na 510 km koleje.

  Správa prostorové polohy koleje se zabývá těmito problémy :

 • projektování prostorové polohy koleje, tj. vytváření kontinuálně numericky definované trasy (CNDT)
 • železniční bodové pole (ŽBP)
 • zajištění prostorové polohy koleje
 • měřící prostředky a postupy měření
 • přejímku, dokumentování a kontrolu PPK
 • správu parametrů systému staničení


Mapová díla

  Zajišťujeme kompletní tvorbu a údržbu mapových děl na železnici. Jedná se zejména o Jednotnou železniční mapu (celkem 4492 mapových listů) a dále mapy pro projekty staveb, účelové mapy, základní mapy závodů, důlní mapy, podklady pro geografické informační systémy.

Katastr nemovitostí

Jsme správci železničního katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí prodělal vzhledem k historickému vývoji v ČR zásadní změny. Tyto skutečnost nutí naše pracovníky být neustále v kontaktu s katastrem nemovitostí České republiky. Disponujeme dostatečným počtem kvalitních pracovníků ve všech oblastech katastru nemovitostí jako jsou tvorba geometrických plánů, vytýčení vlastnických hranic pozemků, komplexní pozemkové úpravy a jiné.

Inženýrská geodézie

Tradice a profesní zeměření kladou zvýšené nároky na přesnost a kvalitu prováděných prací. Prolínáním různých oborů při stavbách a údržbě železniční dopravní cesty vede pracovníky k rozvíjení schopností poskytnout široké spektrum prací v oboru inženýrské geodézie:

 • výkon funkce oprávněného zeměměřického inženýra
 • vytyčovací práce na stavbách
 • zaměření skutečného provedení staveb
 • prostorové sledování staveb a objektů
 • měření jeřábových drah
 • projektování osy koleje ("optimalizace" polohy koleje)
 • měření a správu zajištění prostorové polohy koleje


Staničení tratí