Protiprávní jednání a boj s korupcí

Správa železnic, státní organizace (dále jen „Správa železnic“), je podřízenou organizací Ministerstva dopravy, která je povinna plnit povinnosti stanovené zákony a příslušnými akty vlády (viz www.korupce.cz).

V oblasti boje s korupcí a přijímání protikorupčních opatření je Správa železnic povinna jednat rovněž v souladu s Rezortním interním protikorupčním programem Ministerstva dopravy. 

Správa železnic deklaruje zavedením účinného compliance programu dodržování etických a morálních pravidel jak ze strany organizace, tak ze strany jejích zaměstnanců.

Základní dokumenty compliance programu:
 

Etický kodex Správy železnic

Etický kodex Správy železnic obsahuje základní hodnoty, principy a cíle, které Správa železnic dodržuje při výkonu své činnosti. Respektováním a dodržováním zásad Etického kodexu Správy železnic, účinně zabraňujeme nežádoucímu jednání. Etický kodex Správy železnic je pro zaměstnance závazný.

Interní protikorupční program Správy železnic, státní organizace

Správa železnic v souladu s usnesením vlády ČR č. 853 ze dne 29. listopadu 2017, provedla ke stanovenému datu 10. 8. 2018 aktualizaci dokumentu Interní protikorupční program Správy železniční dopravní cesty, státní organizace – aktualizace červenec 2018 .

Oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání

Podání, týkající se oznámení neetického či protiprávního jednání či podezření na tato jednání, budou řešena compliancem officerem. Compliance officer je zaměstnanec, který je odpovědný za nastavení pravidel compliance programu, dále je odpovědný za kontrolu dodržování compliance programu a za řádné prošetření veškerých učiněných podání. Výkonem funkce compliance officera v naší organizaci byl pověřen Bc. Vojtech Jaruška, v případě jeho nepřítomnosti vykonává tuto funkci Mgr. František Chabičovský. 

Kontakty v případě podezření na protiprávní jednání

Chcete-li oznámit protiprávní jednání či podezření na toto jednání, můžete využít níže uvedené možnosti. Podání lze učinit také anonymně.

Podání lze provést tímto způsobem:

  • osobně u Compliance officera,
  • telefonicky na čísle: +420 972 235 591,
  • elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy: compliance@spravazeleznic.cz,
  • písemně na poštovní adresu Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, s poznámkou na obálce Compliance officer.


Poradci a poradní orgány

Na základě Interního protikorupčního programu Správy železnic zveřejňuje Správa železnic, vždy k 15. únoru a 15. srpnu kalendářního roku seznam poradních orgánů, pracovních týmů, poradců, konzultantů, analytiků, poradenských a ostatních externích společností a advokátů a advokátních kanceláří, jejichž služeb Správa železnic využívala za uplynulé pololetí, a to včetně vyplacených odměn za tuto činnost. Přehled poradců a poradních orgánů za 1. pololetí 2020 je k dispozici zde. Přehled poradců a poradních orgánů za předchozí pololetí je k dispozici zde.