Podatelna

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na podatelně Oblastního ředitelství Brno

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat: 

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26
611 43 Brno

První patro, kancelář č. 73

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí 7:00 - 13:00
Úterý 7:00 - 13:00
Středa 7:00 - 13:00
Čtvrtek 7:00 - 13:00
Pátek 7:00 - 13:00
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

 

Podatelna není v provozu ve státem uznaných svátcích.

Vedoucí zaměstnanec útvaru odpovědného za organizování a metodické řízení činností souvisejících s výkonem spisové služby může ve výjimečných případech otevírací dobu podatelny upravit.

Elektronické dokumenty lze doručovat na e-mailovou adresu: ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz nebo do datové schránky s identifikátorem: uccchjm.

Přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů:
 


Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

 • PDF, verze 1.7 a vyšší,
 • PDF/A, ISO 19005,
 • TXT,
 • RTF,
 • DOC, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
 • DOCX, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
 • XLS/XLSX,
 • ZFO (datový formát ZFO je určen zejména pro účely zpracování technologickými datovými schránkami),
 • ISDOC, verze 5.2 a vyšší nebo jiný datový formát, který je v souladu s evropskou normou pro sémantický datový model základních prvků elektronické faktury a syntaxí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/55/EU.

 

Statické obrazové dokumenty:

 • PNG, ISO/IEC 15948,
 • TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný,
 • JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918. 

 

Dynamické obrazové dokumenty:

 • MPEG-4, ISO/IEC 14496-3,
 • MPEG-2, ISO/IEC 13818,
 • MPEG-1, ISO/IEC 11172,
 • GIF.

 

Zvukové dokumenty:

 • MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
 • MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3),
 • WAV, PCM.

 

Databáze:

 • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).

 

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů

Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič") je CD, DVD nebo USB flash disk. Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo výskyt počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem (dále jen škodlivý kód)

Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná) nebo obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných Správou železnic, není podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.

Důsledky vad dokumentů

Pokud podatelna zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém Správa železnic přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém Správa železnic přijímá dokumenty v digitální podobě a je-li podatelna schopna určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se podatelně vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, podatelna dokument dále nezpracovává. Není-li podatelna schopna určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.