O nás

OŘ Olomouc, organizační jednotka Správy železnic, státní organizace, zajišťuje provozuschopnost tratí (údržbu a opravy železniční dopravní cesty), správu movitého i nemovitého majetku a další činnosti související s předmětem podnikání Správy železnic, státní organizace, na území krajů Olomouckého a Zlínského.

Základním posláním je v určeném obvodu spravovat a udržovat železniční dopravní cestu, a to včetně jejího zařízení a zajišťovat dodávku elektrické energie do trakčního vedení, do zabezpečovacího zařízení a pro distribuční spotřebu a vykonávat dohled a kontrolu stavu spravovaného hmotného investičního majetku. Jedná se o pozemní stavby, přidružené inženýrské sítě, bytový fond, železniční svršek a spodek, stavby železničního spodku, tunely, pozemky, železniční a silniční mosty a stavby mostům podobné ve správě Správy železnic, sdělovací a zabezpečovací zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky včetně napájecích soustav pro distribuční a autorizované odběry. Zajišťuje komerční využití hmotného investičního majetku, ke kterému vykonávají právo hospodaření v rámci působnosti jim svěřené Ekonomickými pravidly Správy železnic a Směrnicí pro neželezniční podnikání. Zabezpečuje provozuschopnost dráhy podle zákona o drahách a zajišťuje požadovaný stav a podmínky provozu elektrických zařízení a odběru a dodávky elektrické energie vyplývající z energetického zákona a příslušných prováděcích vyhlášek. Ve svém obvodu realizuje zásady ochrany životního prostředí a ochrany vod.