Podatelna

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na podatelně Oblastního ředitelství Praha

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:
 

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
170 00 Praha 7
Přízemí, kancelář číslo 042

Kontakt na podatelnu:

+420 972 226 406
ePodatelnaORPHA@spravazeleznic.cz

Pověřená osoba:

Karolína Študlarová
+420 607 012 668
studlarovak@spravazeleznic.cz

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí 7:00 - 15:00
Úterý 7:00 - 15:00
Středa 7:00 - 15:00
Čtvrtek  7:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 15:00
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Podatelna není v provozu ve státem uznaných svátcích.

Daňové doklady se zasílají na centrální podatelnu prostřednictvím:

1) analogového dokumentu zaslaného poštou na adresu:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

2) nebo v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu: 

epodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

3) nebo datovou zprávou na identifikáror schránky: uccchjm.

Příjem veřejných soutěží

Probíhá v podatelně OŘ PHA číslo kanceláře 042 v přízemí (pracovní doba po-pá 7:00 – 14:30).

Žádáme, aby předávací protokol byl vytisknut dvakrát. Na předávací protokol bude otisknuto podací razítko a napsán přesný čas předání nebo doručení veřejné soutěže a podpis zaměstnance, který veřejnou soutěž příjme.

Přehled elektronických datových formátů, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů:
 

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty

 • PDF, verze 1.7 a vyšší,
 • PDF/A, ISO 19005,
 • TXT,
 • RTF,
 • DOC, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
 • DOCX, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 2007 a vyšší,
 • XLS, dokument ve formátu tabulkového kalkulátoru Microsoft Excel verze 2002 a vyšší,
 • XLSX, dokument ve formátu tabulkového kalkulátoru Microsoft Excel verze 2007 a vyšší,
 • ZFO (datový formát ZFO je určen zejména pro účely zpracování technologickými datovými schránkami).
 • ISDOC, verze 5.2 a vyšší nebo jiný datový formát, který je v souladu s evropskou normou pro sémantický datový model základních prvků elektronické faktury a syntaxí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/55/EU.
   

Statické obrazové dokumenty

 • PNG,
 • TIF/TIFF,
 • JPG/JPEG.

Dynamické obrazové dokumenty (video)

 • MPEG-4 (MP4),
 • MPEG 1/2,
 • WMV.

Zvukové dokumenty

 • MPEG Layer 3 (MP3),
 • WMA.

Databáze

XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů

Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič") je CD, DVD nebo USB flash disk. Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo výskyt počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem (dále jen škodlivý kód)

Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná) nebo obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných Správou železnic, není podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.

Důsledky vad dokumentů

Pokud podatelna zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém Správa železnic přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém Správa železnic přijímá dokumenty v digitální podobě a je-li podatelna schopna určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se podatelně vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, podatelna dokument dále nezpracovává. Není-li podatelna schopna určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.