Modernizace spádoviště v žst. Praha - Libeň, vč. protihlukových opatření

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0./0.0./15_001/0000043
Místo realizace: hlavní město Praha
Koridor: 1, 3
Datum zahájení projektu: 22. březen 2016
Datum ukončení projektu: 22. leden 2017
Příjemce: Správa železnic, státní organizace
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 19. červen 2017
Celkové schválené náklady projektu: 328 505 540 Kč
Schválený příspěvek EU: 218 901 702 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Železniční stanice Praha-Libeň leží na styku několika tratí dráhy celostátní: Česká Třebová - Praha- Libeň, Praha-Hostivař - Praha-Libeň, Praha-Libeň - Praha hl. n., Praha-Libeň - Praha Masarykovo nádraží, Praha-Libeň - Praha-Holešovice a Praha-Libeň - Praha-Vysočany. Realizací stavby dojde ke snížení nadlimitní hladiny hluku na libeňském spádovišti způsobené zejména vlakotvornými pracemi ve spojení s provozem kolejových brzd.

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Cílem projektu je rekonstrukce celého seřadiště, rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku a modernizace zejména technologických prvků spádoviště za účelem snížení nadlimitní hladiny hluku způsobené zejména kolejovými brzdami při brzdění vlaků a rozřazování vozů. Výsledkem modernizace bude instalace nového automatizačního systému, který nahradí z technického hlediska nevyhovující stávající spádovištní systém KOMPAS. Dalším cílem projektu je modernizace stávajícího zařízení kolejových brzd (KB) a vytvoření optimálních podmínek pro snížení hlukové zátěže vznikající provozem KB. Libeňské spádovištěje v současnosti vybaveno jedním sledem kolejových brzd (KB), které jsou jak fyzicky tak i morálně zastaralé a vykazují známky nespolehlivosti. Z dynamického posouzení navíc vyplývá, že stávající výkon KB je nedostačující. Zařízení KB je více jak 24 let staré a je překročena hranice jeho technické životnosti (20 let). Modernizace zařízení KB bude realizována instalací inovovaných KB obdobného typu s pneumatickým pohonem. Pro realizaci stavby nejsou nutné žádné podmiňující investice. Vše potřebné pro dosažení cíle, tj. snížení hlukové ztěže je řešeno v rámci této stavby.