Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., I. část - žst. Praha Hostivař, II. fáze

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000005
Místo realizace: hlavní město Praha
Koridor: 4
Datum zahájení projektu: 01. leden 2016
Datum ukončení projektu: 16. červenec 2016
Příjemce: Správa železnic, státní organizace
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Evropské strukturální investiční fondy (ESIF)
Datum schválení projektu: 29. září 2016
Celkové schválené náklady projektu: 451 430 973 Kč
Schválený příspěvek EU: 274 480 288 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Stavba "Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., I. část - žst. Praha Hostivař" je jednou ze souboru staveb v uzlu Praha. Propojuje soubor stavby IV. TŽK, který dle vládou schváleného programu končí ve směru od Českých Budějovic před ŽST Praha-Hostivař, a vede přes prostor Strašnic a Vršovic do ŽST Praha hl. n. Traťový úsek Praha Hostivař - Praha hl. n. je vstupem IV. TŽK do uzlu Praha a je součástí "Studie proveditelnosti zaústění IV. TŽK do železničního uzlu Praha".

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy.

Cíle projektu jsou:

  • zvýšení kapacity dráhy ve velmi zatížené části IV. TŽK, zejména s ohledem na vlaky do kontejnerového terminálu v Praze Uhříněvsi,
  • odstranění vzájemné závislosti poloh vlaků opačných směrů, zaviněné současným úrovňovým přístupem na nástupiště žst. Praha-Hostivař,
  • odstranění kolize časových poloh regionálních a dálkových vlaků, které se zde nyní dojíždějí a tím vzájemně zdržují,
  • dosažení traťové třídy zatížení D4 a prostorové průchodnosti UIC GC,
  • zvýšení traťové rychlosti a tím zkrácení přepravní doby,
  • zvýšení bezpečnosti cestujících, zajištění přístupu k vlakům pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zkvalitnění a zkrácení přestupních vazeb,
  • náhrada zařízení a staveb provozně nespolehlivých a zastaralých.


Předpokládanými výsledky projektu jsou dosažení shody s politikou EU týkající se udržitelného růstu a zlepšení stavu životního prostředí, zlepšení konkurenční pozice železnice pro národní, mezinárodní a tranzitní dopravy osob a zboží následkem snížení přepravní doby a zvýšení přepravní kapacity (třída zatížení D4 a ložná míra UIC-GC), zvýšení kapacity dráhy ve velmi zatížené části IV. TŽK, zejména s ohledem na vlaky do/z kontejnerového terminálu v Praze Uhříněvsi, odstranění vzájemné závislosti poloh vlaků opačných směrů, zaviněné současným úrovňovým přístupem na nástupiště žst. Praha-Hostivař a snížení provozních nákladů (soustředěním systému řízení vlaků) a nákladů na údržbu. Pro cestující veřejnost implementace projektu přinese zlepšení bezpečnosti prostřednictvím moderního zabezpečovacího zařízení, sníženou přepravní dobu pro všechny cestující (lokální, dálková a mezinárodní doprava) a možné zvýšení frekvence příměstských vlaků a snadnější a bezpečnější přístup k vlakům (zvýšená nástupiště s přístupovým podchodem, přizpůsobená i pro cestující se sníženou pohyblivostí). Pro speditéry a přepravce potom implementace projektu přinese zvýšení nákladové kapacity (třída zatížení D4 a ložná míra UIC-GC) a zvýšení kapacity trati (pro nákladní vlaky bude k dispozici více vlakových cest). A v neposlední řadě lidem žijícím podél koridoru a veřejnosti implementace projektu přinese snížení hladiny hluku z provozu vlaků (instalace protihlukových bariér), eliminaci některých hlučných konstrukcí (především výměna opotřebovaného železničního svršku) a možný přesun ze silniční dopravy na železnici a zlepšení přestupních vazeb mezi městskou hromadnou a železniční dopravou.

Bude realizována celková rekonstrukce kolejiště žst. Praha-Hostivař, která vychází ze zpracované dopravní technologie a z potřeb železničního provozu. Bude realizována úprava hlavních průjezdných kolejí, předjízdných kolejí i kolejí č. 8, 10 a 12 s dostatečnou užitečnou délkou (min. 650 m) pro zastavení nákladních vlakových souprav. Na benešovském zhlaví bude do nového kolejiště napojen soubor stávajících vlečkových kolejí. Za žst. Praha-Hostivař (v úseku Praha Hostivař - odb. Záběhlice) bude realizována úprava koleje do žst. Praha-Malešice a je zde navržena i územní rezerva pro 2. kolej. Ve stanici budou realizována 2 ostrovní nástupiště s výškou nástupní hrany 0,55 m nad temenem kolejnice, přístup na nástupiště bude zajištěn novým podchodem a přístupovými chodníky. U výstupu z podchodu, směrem ke konečné zastávce tramvají, bude navržen i zcela nový objekt pro odbavování cestujících. Podchod bude realizován s vazbou na stávající městskou hromadnou dopravu v ulici Plukovníka Mráze a propojuje i území severně od nádraží do ulice U Pekáren.

Jedná se o fázovaný projekt, ve kterém byla I. fáze spolufinancována Evropskou unií v rámci OPD 2007-2013 a II. fáze v rámci OPD 2014-2020.