Rekonstrukce výhybek pod St. 5 v žst. Brno hl. n.

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41./0.0/0.0/15_001/0000192
Místo realizace: Jihomoravský kraj
Přesné místo realizace: Brno
Koridor: 1
Datum zahájení projektu: 16. květen 2018
Datum ukončení projektu: 31. prosinec 2023
Příjemce: Správa železnic, státní organizace
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 01. listopad 2018
Celkové schválené náklady projektu: 289 720 781 Kč
Schválený příspěvek EU: 283 868 421 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Hlavními cíli projektu jsou

- dosáhnout zejména normového stavu kolejiště za předpokladu celkové obnovy železničního tělesa, rovněž modernizace některých prvků železniční infrastruktury (například instalace EOV na výhybky v obvodu stavby, zřízení bezstykové koleje, náhrada dřevěných pražců betonovými)

- zvýšit bezpečnost provozování drážní dopravy v důsledku instalace nového a modernějšího zařízení

- odstranit stávající technicky nevyhovující zařízení, která jsou již za hranicí životnosti

- dosáhnout úspor času zejména v osobní dopravě

 

 

 

Obsahem stavby je rekonstrukce železničního spodku a svršku v železniční stanici Brno hl.n. v oblasti středního zhlaví. Úpravy se týkají 22 kusů výhybek a jednoho středu dvojité kolejové spojky. Úpravy stávajících nástupních hra vyvolané kolejovými úpravami budou navrženy jako úprava kolejového spodku, budou s výškou 300 mm nad temenem kolejnice. V kolejích č.3 a č.5 bude rekonstrukce navazovat na výhybky č.21 a č.19 (nové číslování). Kolejové úpravy budou navazovat na úpravy svršku v rámci stavby: "Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Brno hl.n."

Na nový stav kolejiště a v souvislosti s výstavbou zabezpečovacího zařízení a kabelových zařízení je navržena rekonstrukce trakčního vedení. Budou navrženy nové trakční podpěry a rekostruovány dotčené stávající sestavy, směrová lana, trolejové dráty, doplněny napájecí portály a rekonstruovány odpojovače včetně pohonů. Současně budou rekonstruovány části trakčního vedení, které ohrožují bezpečný provoz. U rekonstruovaných výhybek bude zřízen elektrický ohřev výměn pro zajištění plynulosti a bezpečnosti železničního provozu v zimním období. Pro napájení budou využity trasy stávajících kabelových rozvodů. V souvislosti s úpravami trakčního vedení a umístěním úsekových odpojovačů bude nově řešeno jejich ovládání z pultů umístěných v dopravní kanceláři.