Rekonstrukce mostu v km 232, 992 trati Chomutov - Cheb

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000011
Místo realizace: Karlovarský kraj
Datum zahájení projektu: 12. leden 2016
Datum ukončení projektu: 12. říjen 2016
Příjemce: Správa železnic, státní organizace
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Evropské strukturální investiční fondy (ESIF)
Datum schválení projektu: 13. prosinec 2016
Celkové schválené náklady projektu: 132 489 312 Kč
Schválený příspěvek EU: 81 427 703 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Obsahem projektu je rekonstrukce mostu v km 232,992 na celostátní, dvoukolejné trati Chomutov - Cheb spadající do sítě TEN-T - Comprehensive Network. Realizací projektu dojde k odstranění

špatného stavebně-technického stavu mostu, který snižuje traťovou rychlost, a současně k rekonstrukci části přilehlé trati.

Cílem této stavby je dosažení rychlosti 90-100 km/h v celém úseku včetně tohoto mostu. Úspora jízdní doby z důvodu zvýšení cestovní rychlosti posílí konkurenceschopnost železniční dopravy a

prohloubí se integrace železniční dopravy do Integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje. Dalšími přínosy bude zvýšení komfortu jízdy z hlediska pohodlí cestujících (bezstyková kolej na

mostě), snížení hlučnosti při přejezdu vozidel a zvýšení bezpečnosti vlakové dopravy na železniční dopravní cestě.

 

Obsahem dokončené stavby v říjnu 2016 byla rekonstrukce původního mostu v km 232,992 na celostátní dvoukolejné trati Chomutov-Cheb. Cílem stavby bylo odstranění špatného stavebně-technického stavu mostu, který snižoval traťovou rychlost až na 50 km/hodinu v úseku mostu a 70 km/hodinu v přilehlém úseku trati.

Cílem stavby nového mostu bylo kromě zajištění potřebné únosnosti i zvýšení traťové rychlosti až na 100 km/hodinu. Toho bylo dosaženo výměnou nosné konstrukce mostu, která nyní splňuje veškeré prostorové a zátěžové parametry. Úsporou jízdní doby, zejména pro rychlíky až o 1 minutu, se významně podpořila časová úspora jízdní doby pro celý traťový úsek.

Nosná konstrukce mostu byla navržena jako celosvařovaná ocelová konstrukce s tuhými trámovými hlavními nosníky, vyztuženými oblouky se svislýmo závěsy (tzv. Langerův trám) o rozpětí 67,76m. Svařování konstrukce proběhlo v prostorách zhotovitele  Metrostavu do velikosti dílů, které bylo možné převézt na montážní plochu na staveništi. Tam došlo k sestavení a svaření konstrukce do jednoho celku. Příčným výsunem po vysouvacích drahách pak byla nosná konstrukce zasunuta do mostního otvoru. Konstrukce je řešena jako dvoukolejná s dolní ortotropní mostovkou. Nosná konstrukce mostu je uložena na nových železobetonových opěrách, které jsou založeny na mikropilotách.