Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice - fáze II

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000031
Místo realizace: Ústecký kraj
Datum zahájení projektu: 01. březen 2016
Datum ukončení projektu: 31. prosinec 2017
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Evropské strukturální investiční fondy (ESIF)
Datum schválení projektu: 14. listopad 2016
Celkové schválené náklady projektu: 392 636 748 Kč
Schválený příspěvek EU: 245 224 047 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Účelem stavby Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice je splnění záměru investiční racionalizační akce a rekonstrukce. Úpravy na jednotlivých traťových úsecích a krajních dopravnách se řadí mezi stavby signální a monitorovací zařízení umisťovaná na stávajících stavbách. V rámci stavby dojde k výstavbě nového staničního zabezpečovacího zařízení v žst.Lovosice, které je spojeno s redukcí infrastruktury a úpravou traťového zabezpečovacího zařízení v přilehlých úsecích.

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Modernizace železniční infrastruktury zahrnuté do sítě TEN-T, k níž tento projekt přispívá, umožní napojení ČR na železniční sítě sousedních států a implementací parametrů EU do těchto sítí se zvýší jejich kvalita i kapacita.

V rámci stavby dojde k výstavbě nového SZZ (staničního zabezpečovacího zařízení) v žst. Lovosice, které je spojeno s redukcí infrastruktury a úpravou TZZ (traťového zabezpečovacího zařízení) v přilehlých úsecích. Ve stanici bude vybudováno zařízení 3. kategorie elektronického typu. V rámci stavby dochází i k některým kolejovým úpravám a k výměně sdělovacího zařízení. Na jednotlivých přilehlých traťových úsecích budou realizovány nové kabelové trasy, které budou zřízeny v místech stávajících kabelových tras. Budou vybudovány dvě stavědlové ústředny. V rámci stavby dojde k úpravě jednotlivých světelných přejezdových zařízení.

Jedná se o fázovaný projekt, ve kterém byla I. fáze spolufinancována Evropskou unií v rámci OPD 2007-2013 a II. fáze v rámci OPD 2014-2020.