GSM-R III. koridor Beroun - Plzeň - Cheb - fáze II

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000025
Místo realizace: Karlovarský kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj
Koridor: 3
Datum zahájení projektu: 01. prosinec 2015
Datum ukončení projektu: 30. září 2019
Příjemce: Správa železnic, státní organizace
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Evropské strukturální investiční fondy (ESIF)
Datum schválení projektu: 14. listopad 2016
Celkové schválené náklady projektu: 398 565 089 Kč
Schválený příspěvek EU: 262 872 295 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1


Výstavba sítě GSM-R vytváří základní radiokomunikační prostředí v národním a mezinárodním železničním provozu. Výstavbou základnových radiostanic v rámci této stavby dojde k úplnému pokrytí sledovaného traťového úseku a ke zlepšení komunikační kapacity. Projekt umožní plnohodnotné zavedení dispečerského řízení, zvýšení bezpečnosti provozu na železnici a vytvoří podmínky pro následné nasazení zabezpečovacího systému ETCS úrovně 2.

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Projekt by měl zajišťovat mobilní telefonní a datovou komunikaci pro potřeby železničního provozu, tj. základní hlasovou komunikaci, komunikaci s jedoucími vozidly, zasílání textových zpráv, datové služby a dále aplikace pro vytváření speciálních uživatelských skupin - posun, konference, dispečerské okruhy apod. Realizací projektu dojde k plnému pokrytí tratě signálem GSM-R v kvalitě, odpovídající mezinárodnímu standardu EIRENE (European Integrated Railway Radio Enhanced Network), potřebné pro nasazení zabezpečovacího systému ETCS úrovně L2. Provoz sítě musí být slučitelný s rádiovou komunikací používanou v mezinárodním železničním provozu.

Jedná se o fázovaný projekt, ve kterém byla I. fáze spolufinancována Evropskou unií v rámci OPD 2007-2013 a II. fáze v rámci OPD 2014-2020.