Trať 292 Šumperk - Krnov v úseku Hanušovice - Jeseník 2. Fáze

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000036
Místo realizace: Olomoucký kraj
Datum zahájení projektu: 01. leden 2016
Datum ukončení projektu: 31. květen 2017
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Evropské strukturální investiční fondy (ESIF)
Datum schválení projektu: 07. prosinec 2016
Celkové schválené náklady projektu: 787 032 525 Kč
Schválený příspěvek EU: 452 978 125 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Záměrem této stavby je úprava koleje číslo 1 železniční trati Hanušovice - Jeseník a související infrastruktury. Aktuální technický stav železničního svršku, propustků, mostů, zabezpečovacího zařízení, silnoproudých rozvodů a zařízení si vyžaduje provedení rozsáhlejších prací. V souvislosti s provedením prací se počítá s lokálním zvýšením rychlosti, které povede ke zvýšení plynulosti železniční dopravy, snížení nákladů na provoz vlaků a zkrácení jízdních dob.

Realizací stavby dojde ke zlepšení technického stavu železniční infrastruktury, čímž bude umožněné zvýšení traťové rychlosti v daném úseku. Po realizaci stavby tedy dojde ke snížení jízdních dob a tím k úspoře času cestujících. Další změnou, která nastane v souvislosti s realizací stavby je úspora nákladů na provoz vlaků, jelikož dojde ke zkrácení jízdních dob, budou takto sníženy náklady na provoz vlaků, které jsou počítány za jednotlivé vlakohodiny.

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy.

Mezi cíle projektu patří:

  • zlepšení jízdního komfortu
  • zkrácení jízdních dob
  • úprava železničního svršku a místně spodku včetně odvodnění, umělých staveb (mostů a propustků), nástupišť, železničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a silnoproudých zařízení a rozvodů snížení nákladů na údržbu a opravy


Jedná se o fázovaný projekt, ve kterém byla I. fáze spolufinancována Evropskou unií v rámci OPD 2007-2013 a II. fáze v rámci OPD 2014-2020.