Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda - II. fáze

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_031/0000012
Datum zahájení projektu: 01. prosinec 2015
Datum ukončení projektu: 02. říjen 2016
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Evropské strukturální investiční fondy (ESIF)
Datum schválení projektu: 13. prosinec 2016
Celkové schválené náklady projektu: 328 524 362 Kč
Schválený příspěvek EU: 69 515 136 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Železniční trať Klatovy - Železná Ruda je jednokolejná neelektrifikovaná trať celostátního a nadregionálního významu. Na železniční trati je provozována především železniční osobní doprava.

Zlepšení stavebně technického stavu řešeného úseku železniční trati umožní zavedení taktové dopravy a vytvoří podmínky pro zlepšení kultury cestování a zvýšení atraktivity železniční dopravy v daném regionu.

Realizací projektu bude dosaženo zvýšení bezpečnosti dopravy, zkrácení jízdních a cestovních dob, zvýšení kvality a kultury cestování a ve svém důsledku zvýšení atraktivity železniční dopravy pro cestující.

Cílem projektu je v souladu s SC 1.1 dosáhnout zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Zlepšením stavebně technického stavu řešeného

úseku železniční trati budou vytvořeny předpoklady pro zavedení taktové dopravy, které je požadováno plzeňským organizátorem veřejné dopravy, společností POVED s.r.o.

 

Jedná se o fázovaný projekt, ve kterém byla I. fáze spolufinancována Evropskou unií v rámci OPD 2007-2013 a II. fáze v rámci OPD 2014-2020.