Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 1. stavba

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000045
Místo realizace: Středočeský kraj
Datum zahájení projektu: 14. říjen 2015
Datum ukončení projektu: 03. květen 2017
Příjemce: Správa železnic, státní organizace
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Evropské strukturální investiční fondy (ESIF)
Datum schválení projektu: 10. březen 2017
Celkové schválené náklady projektu: 1 144 540 846 Kč
Schválený příspěvek EU: 729 440 278 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Železniční trať Nymburk - Mladá Boleslav hl.n. (číslo trati 071, dle číslování jízdních řádů) je součástí celostátní dráhy a slouží osobní i nákladní železniční dopravě. Cílem stavby je zvýšení kapacity jedné z nejvíce zatížených jednokolejných tratí na území ČR. Hlavním smyslem stavby je reagovat především na zvýšenou poptávku po přepravách automobilů, která již v dnešním rozsahu trať z hlediska propustnosti výrazně zatěžuje.

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Hlavními cíli stavby jsou:

- zvýšení kapacity dráhy umožněním vložení dalších tras nákladních vlaků díky doplnění nové výhybny Bezděčín, což přispěje i plynulejšímu průjezdu vlaků

- zvýšení kapacity dráhy prodloužením stanic Luštěnice a Dobrovice na 650 m, takže bude možné zvětšení délky části nákladních vlaků na 610-630m. Možnost křižování dlouhých vlaků v Čachovicích a Mladé Boleslavi   zůstává omezená, což by měly vyřešit navazující stavby

- zvýšení bezpečnosti díky modernizaci staničního a traťového zabezpečovacího zařízení z 1. na 3. kategorii

- zajištění bezbariérového přístupu cestujících ve stanicích Luštěnice a Dobrovice zvýšením nástupišť na 550mm nad temenem kolejnice

Popis prací na projektu  od 11/2015 – 05/2017

Listopad 2015

Kácení stromů v žst. Mladá Boleslav, výhybna Bezděčín, žst. Dobrovice, žst. Luštěnice, zahájení výstavby technologických objektů

Prosinec 2015

Kácení stromů v žst. Mladá Boleslav, výhybna Bezděčín, žst. Dobrovice, žst. Luštěnice, výstavba technologických objektů

Duben 2016

žst. Mladá Boleslav – provádění chrániček a kabelizace, stavební úpravy objektů pro technologii

Výhybna Bezděčín – práce na rozšíření tělesa žel. spodku, výstavba technologické budovy

Žst. Dobrovice - dokončení kácení za k.č. 7, výstavba technologické budovy

Příprava ploch pro červencovou výluku

Květen 2016

žst. Mladá Boleslav – provádění chrániček a kabelizace, stavební úpravy objektů pro technologii, montáž technologie

Výhybna Bezděčín – práce na rozšíření tělesa žel. spodku, prodloužení propustků pod k.č. 2, výstavba technologické budovy

žst. Dobrovice – zřízení staveništní komunikace za k.č.7 vč. zřízení provizorního přejezdu

žst. Luštěnice – přípravné práce, vytyčování

Červen 2016

žst. Mladá Boleslav – přeložky kabelů, stavební úpravy objektů pro technologii, montáž technologie

Výhybna Bezděčín – štěrkové lože a zřizování koleje č. 2, výstavba technologické budovy a rámového propustku, místní kabelizace

žst. Dobrovice – provedení žel. spodku a svršku k.č. 5 a 7, zřízení provizorního zab. zař.

žst. Luštěnice – demontáž koleje č. 4, demolice rampy, realizace gabionových zdí

Červenec 2016

žst. Mladá Boleslav – zřízení žel. spodku a svršku na zhlaví Ml. Boleslav město vč. části žel. přejezdu, rozšířování náspu žel. tělesa u mostu přes Jizeru

Výhybna Bezděčín – zřízení žel. svršku koleje č.2, montáž technologie technologické budovy

žst. Dobrovice – zřízení žel. spodku a svršku na obou zhlavích vč. přejezdu na Nymburském zhlaví, nástupiště

žst. Luštěnice – zřízení žel. spodku a svršku na zhlaví Ml. Boleslav, nástupiště, propustky, kabelizace elektro a zab. zař.

Srpen 2016

žst. Mladá Boleslav – zřízení žel. spodku a svršku na Nymburském zhlaví

Výhybna Bezděčín – zřízení žel. spodku a svršku k.č. 1, propustky pod k.č. 1, montáž technologie technologické budovy

žst. Dobrovice – zřízení žel. spodku a svršku k.č. 2, 3 a 4, zřízení nástupišť a přístřešků

žst. Luštěnice – zřízení žel. spodku a svršku k.č. 1, 2 a 3, nástupiště, montáž technologie technologické budovy

Září 2016

žst. Mladá Boleslav – zřízení žel. spodku a svršku na Chotětovském zhlaví, dokončení žel. přejezdu, kabelizace zab. zař.

Výhybna Bezděčín – drážní stezky, dláždění potoka Dobrovka, úklid

žst. Dobrovice – drážní stezky, úklid, kabelizace zab. zař.

žst. Luštěnice – drážní stezky, úklid, kabelizace zab. zař.

Říjen 2016

úprava zab. zař., montáž technologie

Listopad 2016

demolice stavědel v žst. Mladá Boleslav a Dobrovice, drážní stezky, broušení kolejí, definitivní přemostění potoka v žst. Dobrovice

Prosinec 2016

úprava kabelů, drážní stezky

Březen 2017

odstraňování nedodělků, zajišťovací značky, výměny LIS

Duben 2017

odstraňování nedodělků, úklid stavby

Květen 2017

úklid stavby, předání stavby