DOZ Mikulovice - Jeseník

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0./15_001/0000037
Místo realizace: Olomoucký kraj
Datum zahájení projektu: 01. únor 2016
Datum ukončení projektu: 31. květen 2017
Příjemce: Správa železnic, státní organizace
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Evropské strukturální investiční fondy (ESIF)
Datum schválení projektu: 22. březen 2017
Celkové schválené náklady projektu: 305 889 978 Kč
Schválený příspěvek EU: 197 973 379 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Obsahem projektu DOZ Mikulovice-Jeseník je přestavba žst. Jeseník v km 35,746 na trati Mikulovice st. hr. - Hanušovice a vybudování nového traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Jeseník-Lipová Lázně. Začátek stavby je v km 31,086, konec v km 37,010. Současně se dokončuje projekt Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov - Šumperk, v úseku Bludov - Hanušovice (mimo) - Ramzová (mimo) - Jeseník (mimo), práce v úseku Jeseník - Lipová Lázně jsou již součástí projektu DOZ Mikulovice - Jeseník.

Co je cílem projektu?

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy.

Cíle projektu jsou:

- Bezpečnost a spolehlivost provozování železniční dopravy

- Moderní systémy řízení

- Snížení provozních nákladů

- Zvýšení bezpečnosti při pohybu cestujících na přejezdu

- Zvýšení bezpečnosti silniční dopravy na přejezdu

- Zvýšení traťové rychlosti a zkrácení přepravních dob

- Zvýšení bezpečnosti cestujících, zajištění přístupu k vlakům pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

- Zkvalitnění a zkrácení přestupních vazeb