DOZ Kolín (mimo) - Kralupy n. Vlt. (mimo)

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000078
Místo realizace: hlavní město Praha, Středočeský kraj
Koridor: 1
Datum zahájení projektu: 02. únor 2015
Datum ukončení projektu: 30. duben 2017
Příjemce: Správa železnic, státní organizace
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 05. červen 2017
Celkové schválené náklady projektu: 427 169 281 Kč
Schválený příspěvek EU: 290 352 296 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Traťový úsek Kolín - Kralupy nad Vltavou je součástí I. tranzitního železničního koridoru. Celý úsek je elektrizovaný a v celé délce alespoň dvoukolejný, přičemž úsek mezi Poříčany a Prahou je trojkolejný. Specifikem této části I. TŽK je průjezd železničním uzlem Praha. V současnosti trať není vybavena dálkovým ovládáním zabezpečení (dále DOZ). Cílem projektu je zkvalitnění řízení vlakové dopravy I. tranzitního železničního koridoru tj. v úseku železniční trati Kolín - Kralupy. Vytvoří se podmínky pro zvýšení propustnosti trati, zlepšení informovanosti cestujících, zefektivnění doručování metodou Just in Time nebo rozvoj telematických služeb.

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?

1. Zvýšení propustnosti trati - v rámci stavby dochází k instalaci dálkového řízení, které umožní řízení a sledování uceleného úseku v reálném čase. Dispečer může tím lépe předvídat možné dopravní konflikty, které nastanou v průběhu času. Tím může dojít k zajištění banalizovaného provozu v jednotlivých úsecích dle skutečného rozsahu dopravy. Dispečer lépe odhadne časové možnosti pro provádění posunu a nedochází k jeho omezení vlivem předčasného stavění průběžných vlakových cest. Efektivně řídí traťový úsek a neodklání pomalejší vlaky na předjízdné koleje zbytečně v předstihu před rychlejšími vlaky jedoucí ve sledu.

2. Zlepšení informovanosti cestujících - v rámci DOZ jsou v systému sbírány veškeré informace o poloze vlaku. Dispečer může pravdivě informovat o příjezdu vlaku, jeho aktuálním řazení, či o omezeních na trati, které cestujícího čekají ve vzdáleném místě.

3. Možnost zefektivnění metody Just in Time - v rámci DOZ jsou sledovány i nákladní vlaky (kusové zásilky). Tím mohou být vlečkaři zpraveni o příjezdu jejich zboží opravdu pravdivě. Je připravena možnost napojení vlečkaře na systém, který mu může vyhledat aktuální polohu zásilky včetně času doručení. Tato metoda je běžně využívána i u jiných železničních správ = zvýšení atraktivnosti železnice.

4. Rozvoj telematických služeb - při zavedení DOZ, dochází k centralizaci všech dat do jednoho místa z celé trati. To umožňuje jejich efektivní další zpracování a především využití pro další nadstavbové systémy jak v osobní, tak nákladní dopravě.

5. Díky soustředění zařízení a informací z tratí může dojít k efektivnímu nasazení ETCS (European Train Control Systems =evropský vlakový zabezpečovací systém) v ČR. Vzhledem k tomu, že je vše soustředěno v budově CDP, není nutný další zásah do jednotlivých stanic, tím se systém ETCS značně zlevňuje.