Revitalizace trati Břeclav - Znojmo

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000098
Místo realizace: Jihomoravský kraj
Datum zahájení projektu: 03. březen 2017
Datum ukončení projektu: 31. říjen 2017
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 11. září 2017
Celkové schválené náklady projektu: 811 841 803 Kč
Schválený příspěvek EU: 500 202 170 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Předmětem žádosti je stavba Revitalizace trati Břeclav-Znojmo,jedná se o revit. trati v úseku Boří les (mimo)-Valtice (včetně) v rámci trati Břeclav-Znojmo.Na stavbu bude navazovat stavba Revitatlizace trati Břeclav-Znojmo, 2. stavba, u které se jedná o stavební opatření v úseku Valtice-Mikulov (včetně),na kterou bude zpracovaná samostatná žádost o podporu. Veškeré informace v žádosti se týkají pouze předmětné stavby, pouze některé přílohy jako jako ZP a EH jsou pro obě stavby jako celek.

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Hlavními cíli projektu jsou: - dosažení zvýšené traťové rychlosti (až na 120 km/h),

                                                         - dosažení třídy zatížitelnosti D4 a průjezdného průřezu Z-GC.

S těmito cíli dále souvisí zvýšení kultury cestování, zvýšení komfortu cestujících pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (včetně osob cestujících s malými dětmi a objemnými zavazadly), zvýšení bezpečnosti vlakové dopravy a racionalizace provozu na železniční dopravní cestě na trati Břeclav - Znojmo v úseku Boří les - Valtice.