Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000089
Místo realizace: Středočeský kraj
Koridor: 1, 3
Datum zahájení projektu: 22. červen 2017
Datum ukončení projektu: 31. květen 2019
Příjemce: Správa železnic, státní organizace
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 30. říjen 2017
Celkové schválené náklady projektu: 208 413 486 Kč
Schválený příspěvek EU: 133 366 615 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Místem stavby je ŽST Poříčany ležící v km 371,094 na trati Česká Třebová - Praha-Libeň, která je součástí I. a III. TŽK. Účelem stavby je rekonstrukce stanice s navýšením technické vybavenosti odpovídající dnešní době současně se zajištěním bezbariérového přístupu cestujících na všechna čtyři nástupiště a to nejenom ze strany výpravní budovy, ale i z protější severní strany nádraží, odkud v současnosti přístup do stanice vůbec zajištěn není. Účelem stavby je rekonstrukce stanice s navýšením technické vybavenosti odpovídající dnešní době současně se zajištěním bezbariérového přístupu cestujících na všechna čtyři nástupiště a to nejenom ze strany výpravní budovy, ale i z protější severní strany nádraží, odkud v současnosti přístup do stanice vůbec zajištěn není.