Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smíchov - Plzeň

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000109
Místo realizace: Středočeský kraj
Datum zahájení projektu: 05. květen 2017
Datum ukončení projektu: 31. březen 2018
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Evropské strukturální investiční fondy (ESIF)
Datum schválení projektu: 22. listopad 2017
Celkové schválené náklady projektu: 32 917 064 Kč
Schválený příspěvek EU: 18 582 813 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Obsahem stavby je rekonstrukce mostu v km 22,647 na dvoukolejné trati Praha Smíchov - Plzeň, která je součástí hlavní trati celostátního významu (III. železniční koridor). V současné době probíhá příprava stavby "Optimalizace trati Černošice - Beroun", ale vzhledem k tomu, že dotčený most je hodnocen stavem 3 a je na něm snížena rychlost na 70 km/h, byl tento objekt vyjmut ze stavby optimalizace, aby mohl být rekonstruován přednostně a předešlo se dalšímu omezení dopravy. Cílem této stavby je dosažení současné rychlosti 100 km/h (s výhledem na 120 km/h po optimalizaci celé tratě) v celém úseku včetně tohoto mostu. Úspora jízdní doby z důvodu zvýšení cestovní rychlosti posílí konkurenceschopnost železniční dopravy. Dále dojde k zefektivnění Integrovaného záchranného systému Středočeského kraje. Nový železniční most se zvětšeným světlým otvorem podjezdu umožní podjezd požárních vozidel a vozidel zdravotnických záchranných služeb bez výškového omezení, které je nyní omezeno dopravní značkou - maximální výška podjezdu 3.0 m. Dalšími přínosy bude zvýšení komfortu jízdy z hlediska pohodlí cestujících (bezstyková kolej na mostě), snížení hlučnosti při přejezdu vozidel a zvýšení bezpečnosti vlakové dopravy na železniční dopravní cestě. V neposlední řadě nový podjezd umožní bezpečný průjezd vozidel a průchod pěších a cyklistů pod železniční tratí. Nová konstrukce protipovodňového opatřední pod mostem, které je součástí tohoto projektu, zabezpečí movitý i nemovitý majetek obyvatel Letů a Řevnic, který se nachází v záplavovém území řeky Berounky.