Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno - Slatina - Blažovice

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000117
Místo realizace: Jihomoravský kraj
Datum zahájení projektu: 14. únor 2018
Datum ukončení projektu: 30. červenec 2019
Příjemce: Správa železnic, státní organizace
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Evropské strukturální investiční fondy (ESIF)
Datum schválení projektu: 22. listopad 2017
Celkové schválené náklady projektu: 879 341 481 Kč
Schválený příspěvek EU: 554 990 827 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Stavba je svým charakterem rekonstrukcí stávající železniční trati ve stávajícím tělese dráhy. Stavba je umístěna na dvoukolejné celostátní trati Blažovice - Brno hl.n. č. 318A (dle TTP), č. 340 (dle KJŘ) v úseku Šlapanice - Brno-Slatina. Trať je elektrifikována střídavou trakcí 25 kV, 50 Hz. Současná traťová rychlost v úseku stavby je 80 km/h (Brno-Slatina [ZV] od km 7,004 do km 15,587 [ZV] Blažovice), zábrzdná vzdálenost je 700 m, traťová třída zatížení je C3. Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy.

Hlavními cíli projektu jsou:

- dosažení zvýšené traťové rychlosti (až na 115 km/h),

- dosažení třídy zatížitelnosti C3 a průjezdného průřezu Z-GC.

S těmito cíli dále souvisí zlepšení jízdního komfortu zkrácením jízdních dob, vybudováním nové železniční zastávky a rekonstrukcí železniční stanice pro potřeby osobní dopravy, zvýšení komfortu cestujících pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (včetně osob cestujících s malými dětmi a objemnými zavazadly), vybudování informačního systému a zvýšení bezpečnosti vlakové dopravy instalací nového traťového zabezpečovacího zařízení.