Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000125
Místo realizace: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení projektu: 07. srpen 2017
Datum ukončení projektu: 07. duben 2020
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 20. únor 2018
Celkové schválené náklady projektu: 3 385 048 334 Kč
Schválený příspěvek EU: 1 524 096 466 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Stavba "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice" je liniovou stavbou a je součástí evropské železniční sítě TEN-T v souladu s Rozhodnutím Evropského parlamentu a rady č. 661/2010/EU o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě. Stavba "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice" je zařazena dle územně plánovací dokumentace mezi veřejně prospěšné dopravní stavby, při níž dojde k modernizaci resp. optimalizaci úseku železniční tratě, která je součástí III. želez. koridoru. Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Cílem stavby "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice" je zejména zavedení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC, dosažení traťové třídy o zatížení D4 UIC (nápravový tlak 22,5 t), dosažení rychlosti do 120 km/h pro vlaky nákladní dopravy a do 160 km/h pro vlaky osobní dopravy, s umožnění nasazení vozidel s naklápěcí technikou. Toto se netýká úseku od km 326,220 až km 333,076, kde optimalizace trati ve smyslu kolejových úprav neproběhne z důvodu nedozněných účinků důlní činnosti. Realizací stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti a komfortu jízdy a zvýší se spolehlivost dopravní cesty.