Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod - Okrouhlice

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000100
Místo realizace: Vysočina
Datum zahájení projektu: 21. březen 2017
Datum ukončení projektu: 21. únor 2019
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 29. listopad 2017
Celkové schválené náklady projektu: 872 260 188 Kč
Schválený příspěvek EU: 563 885 289 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Řešený mezistaniční úsek Havlíčkův Brod - Okrouhlice leží na celostátní trati označené jako trať č. 324 Brno hl. n - Kutná Hora hl. n. Jedná se o dvojkolejnou elektrifikovanou trať se smíšenou osobní i nákladní dopravou. Předmětem stavby je zvýšení rychlosti rekonstrukce zastávky Havlíčkův Brod- Perknov. Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Konkrétním cílem projektu je zlepšení stavebně technického stavu řešeného úseku železniční trati, vytvoření podmínek pro rozvoj železniční dopravy, zlepšení kultury cestování a zvýšení atraktivity železniční dopravy v daném regionu a zvýšení bezpečnosti železničního provozu.