Zvýšení trakčního výkonu TNS Horní Cerekev

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000131
Místo realizace: Vysočina
Datum zahájení projektu: 18. duben 2018
Datum ukončení projektu: 30. září 2020
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 03. květen 2018
Celkové schválené náklady projektu: 370 587 837 Kč
Schválený příspěvek EU: 236 335 561 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Stavba je zařazena jako akce na modernizaci trakční napájecí stanice (TNS) Horní Cerekev pro splnění rostoucích požadavků na parametry požadované pro energetické napájení železničních tratí. Stavba se nachází v žst. Horní Cerekev na jednokolejné trati č. 225 Veselí nad Lužnicí - Jihlava elektrizované střídavou trakční soustavou 25 kV, 50 Hz, z níž odbočuje jednokolejná trať č. 224 Horní Cerkev - Tábor provozovaná nezávislou trakcí.
Traťová rychlost je 70 km/h, zábrzdná vzdálenost 700 m.

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy. Hlavními cíli projektu jsou:
- uvedení technologického zařízení trakční měnírny do technického stavu, který bude zajišťovat parametry vyžadované současnou legislativou,
- minimalizace nároků na údržbu,
- zajištění bezpečnosti a plynulosti železniční dopravy,
- zajištění provozuschopnosti železniční dopravy, dostatečné kapacity pro současnou i budoucí dopravní zátěž a spolehlivého napájení elektrizovaných tratí.