Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 17,200 - 18,000 trati Ústí nad Labem - Most

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000196
Místo realizace: Ústecký kraj
Datum zahájení projektu: 16. duben 2018
Datum ukončení projektu: 31. červenec 2019
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 03. květen 2018
Celkové schválené náklady projektu: 205 078 655 Kč
Schválený příspěvek EU: 127 047 090 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1


Obsahem projektu je rekonstrukce železničního svršku v km 17,200 - 18,000 trati č. 130 Ústí nad Labem - Chomutov. Trať je součástí globální sítě TEN-T. Rekonstrukce bude zahrnovat rozšíření nevyhovujících osových vzdáleností kolejí, úpravy trakčního vedení a přestavbu mostu v km 17,705.

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy.

Cílem projektů OPD by mělo být zlepšení podmínek pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy, čehož lze dosáhnout modernizací a obnovou stávajících tratí. Rekonstrukce dotčeného úseku tratě podpoří je plně v souladu s tímto cílem, neboť dojde ke zkvalitnění veřejně přístupné infrastruktury včetně možného zkrácení cestovních dob v souvislosti se zrušením zavedené snížené rychlosti.

Cílem intervencí v oblasti železniční dopravy by mělo být zajištění interoperability v souladu s TSI na důležitých železničních tratích. Předložený projekt plní TSI INF, viz certifikát vydaný VÚŽ, a.s., který je součástí příloh žádosti. Mezi podporovanými aktivitami v SC 1.1 je i Modernizace, obnova a výstavba tratí a zlepšování parametrů na síti TEN-T a mimo síť TEN-T (eliminace rychlostních propadů, omezení průchodnosti, traťové třídy zatížení, apod.), včetně infrastruktury pro příměstskou dopravu. Projekt naplňuje tuto aktivitu, jelikož jeho náplní je rozšíření nevyhovujících osových vzdáleností kolejí za účelem zvýšení bezpečnosti provozu a přestavba mostu za účelem eliminace rychlostního propadu.