Mosty v km 142,55 a 142,552 v žst. Brno hl.n. (Křídlovická)

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000185
Místo realizace: Jihomoravský kraj
Koridor: 1
Datum zahájení projektu: 16. květen 2018
Datum ukončení projektu: 16. listopad 2020
Příjemce: Správa železnic, státní organizace
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Evropské strukturální investiční fondy (ESIF)
Datum schválení projektu: 01. listopad 2018
Schválený příspěvek EU: 79 396 642 Kč
Skutečný příspěvek EU: 156 072 488 €
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1


Předmětem stavby je komplexní rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hlavní nádraží, jedná se o dvě samostatné nýtované konstrukce se stejným konstrukčním uspořádáním umístěné vedle sebe na průběžné spodní stavbě opěr. Stavba proběhne v km 142,550 a 142,552 trati č. 250 (Praha -) Havlíčkův Brod - Brno - Kúty (ŽSR), která je součástí I. tranzitního koridoru zařazeného v systému konvenčních transevropských tratí TEN-T procházejících ČR.

Mosty, jež jsou předmětem stavby, byly vybudovány koncem 19. století, stáří mostů je cca 120 let. Stávající nosná konstrukce mostu není ve vyhovujícím technickém stavu, jedná se o trámovou plnostěnnou nosnou konstrukci s plnostěnnou mostovkou, s kolejemi uloženými ve štěrkovém loži, spodní stavba je kamenná. Spodní stavba propouští vodu, spárování je místy vydrolené, systém odvodnění nosné konstrukce je nefunkční.
Bude provedena celková rekonstrukce mostů (v km 142,55 a 142,552), která bude zahrnovat injektáž a lokální přespárování spodní stavby. Jedná se o dvě samostatné nýtované kontrukce, poškozené části konstrukce budou rekonstruovány se zachováním původního vzhledu. Na konstrukci bude proveden nový nátěr, izolace, odvodnění. Nepotřebné výklenky pro přestavník výhybky, narušující původní vzhled mostu, budou odstraněny. Dále bude odstraněn původní světlík. Provoz na trati bude zajištěn stavebními postupy. V rámci rekonstrukce mostního objektu bude také rekonstruován železniční svršek na mostním objektu a v jeho blízkosti.

Cílem projektu je:
- zajištění provozuschopného a bezpečného stavu železniční trati,
- odstranění nevyhovujícího stavu mostovky,
- zvýšení životnosti nosné konstrukce.
Realizace projektu s odstraněním nevyhovujícího stavu mostovky a uvedením technického stavu mostu do normového stavu umožní zavedení těžších souprav či zvýšení intenzity osobní a případně nákladní dopravy. Tento fakt jednoznačně vede ke zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost osobní a případně nákladní dopravy (většímu využití železniční dopravy).