Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41./0.0/0.0/15_001/0000176
Místo realizace: Jihočeský kraj
Přesné místo realizace: Nemanice - Ševětín
Koridor: 4
Datum zahájení projektu: 01. březen 2018
Datum ukončení projektu: 31. prosinec 20023
Příjemce: Správa železnic, státní organizace
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 01. listopad 2018
Celkové schválené náklady projektu: 681 906 626 Kč
Schválený příspěvek EU: 494 764 171 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Stavba "Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, příprava pro ETCS, 2. část" je jednou ze souboru staveb modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (IV. TŽK), který zahrnuje úsek trati spojující státní hranici s Německem přes Děčín, Prahu, Tábor a České Budějovice po státní hranici s Rakouskem. V rámci projektu proběhne komplexní modernizace a rekonstrukce všech součástí železniční trati. Dojde k sanaci aktivních vrstev železničního tělesa, spolu s rekonstrukcí odvodnění. Návazně dojde k výměně železničního svršku při užití moderního pružného upevnění kolejnic.

Modernizací projdou rozhodující mostní objekty. Vzniknou nová nástupiště pro cestující s bezbariérovým přístupem a moderními přístřešky s rozhlasovým a informačním systémem. Modernizováno bude zabezpečovací zařízení jízd vlaků, včetně nových přenosových cest a dohledových systémů. V neposlední řadě projde modernizací i napájení trati z TV a dalších návazných stavebních a technologických částí dráhy. Vyvolanými jsou i v nezbytném rozsahu navržené úpravy silniční sítě.

Cílem projektu, respektive stavby je primárně příprava pro nasazení evropského zabezpečovacího systému ETCS a dále uvedení železniční trati a souvisejících staveb a zařízení do technického stavu odpovídajícímu evropským parametrům a standardům. Tyto parametry vyplývají z medzinárodních dohod AGC a AGTC, k nimž se ČR přihlásila.

Stavba modernizace obsahuje soubor činností, jejichž výsledkem bude zvýšení propustnosti a provozuschopnosti nové dvojkolejné trati, spolu se zvýšením bezpečnosti železničního provozu. Rozhodujícím přínosem je zajištění připravenosti pro nasazení evropského zabezpečovacího systému ETCS a dosažení přechodnosti kolejových vozidel traťové třídy D4 UIC, ložné míry UIC - GC, zajištění požadované propustnosti se zvýšením maximální traťové rychlosti na 160 km/hod v celém úseku. Dosažení výše uvedených parametrů je možno docílit převážně na stávající železniční trati. 

Hlavním konpcepčním kritérie stavby je konkurenceschopnost železniční dopravy s dopravou autobusovou, tj. porovnání s autobusem jedoucím po dálnici D3 v úseku České Budějovice - Praha, kde dojde ke zkrácení jízdní doby při vyšším komfortu cestujících. Vyšším komfortem se rozumí například nová vysoká nástupiště s bezbariérovým přístupem, přístřešky na zastávkách, informační zařízení a osvětlení na zastávkách a v neposlední řadě i zlepšení komfortu jízdy vozidel a tím i přepravovaných cestujících po kvalitní bezstykové koleji s geometricky upravenou polohou optimalizovanou k rychlosti jízdy.