Vybavení drážních vozidel MVTV 2.1 - 2.3 palubními jednotkami ETCS

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/17_043/0000217
Místo realizace: hlavní město Praha
Datum zahájení projektu: 01. leden 2019
Datum ukončení projektu: 31. prosinec 2022
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 31. říjen 2018
Celkové schválené náklady projektu: 230 081 500 Kč
Schválený příspěvek EU: 128 250 000 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1


V rámci projektu budou do speciálních hnacích vozidel MVTV 2.1, 2.2 a 2.3 určených pro údržbu trakčního vedení železniční dopravní cesty instalovány palubní jednotky ETCS. Vybavení palubními jednotkami ETCS umožní provoz dotčených vozidel na tratích se zabezpečovačem ETCS.

Realizace projektu se týká 19 ks vozidel MVTV 2.1, 2.2 a 2.3. Vozidla budou osazována palubními jednotkami ETCS, které se budou skládat z:
- prostředků pro styk s obsluhou - na každém stanovišti strojvedoucího (DMI),
- přenosových modulů pro komunikaci s balízami Eurobalise (Balise Transmission Module), se smyčkami Euroloop (Loop Transmission Module) - volitelně, se zařízením Euroradio a prvky pro zajištění rádiové komunikace v systému GSM-R,
- interface k součástem hnacího vozidla - brzdy, ovládací prvky vozidla (TIU),
- modulu zabezpečovacího počítače - vlastního jádra systému (EVC),
- časové a odometrické jednotky,
- záznamové jednotky (JRU),
- modulem pro zajištění funkce národního vlakového zabezpečovače (STM) - volitelně.

Obecným cílem je přispět ke zvýšení interoperability železniční dopravy aplikací podmínek TSI CCS a na národní úrovni NIP ERTMS a vyhlášky MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah.