Rekonstrukce žst. Letohrad

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000327
Místo realizace: Pardubický kraj
Přesné místo realizace: Letohrad
Koridor: Není na koridoru
Datum zahájení projektu: 01. březen 2019
Datum ukončení projektu: 31. prosinec 2020
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) /Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) /State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 09. červenec 2019
Celkové schválené náklady projektu: 1 209 490 707 Kč
Schválený příspěvek EU: 755 439 395 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1.1. Infrastruktura pro železniční dopravu

Železniční stanice Letohrad leží na trati č. 024 Ústí nad Orlicí - Štíty, která je v úseku Ústí nad Orlicí - Lichkov součástí globální sítě TEN-T. Náplní projektu je celková rekonstrukce žst. Letohrad, která zvýší rychlosti pro průjezd vlaků a zlepší komfort cestujících při přístupu k vlakům, a to zejména vybudováním podchodu včetně nových nástupišť a instalací nového zabezpečovacího zařízení, které umožní dálkové ovládaní z CDP Praha.

Cíle projektu jsou v souladu s prioritní osou 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu a v souladu se specifický cílem 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy, a to zejména::
- zvýšení bezpečnosti cestujících peronizací stanice
- zajištění normového stavu pro požadované parametry dopravní cesty
- instalace moderního zabezpečovacího zařízení
- zvýšení dopravně technologické efektivity práce
- maximální zvýšení průjezdné rychlosti
- zajištění plné interoperability
- zajištění kompatibility dopravní cesty s přilehlými úseky.