Systém ETCS zabezpečí traťový úsek mezi Petrovicemi u Karviné a Břeclaví

20.04.2017

Dnešním dnem byla v Přerově slavnostně zahájena realizace jednotného evropského zabezpečovače ETCS  na traťovém úseku mezi Petrovicemi u Karviné a Břeclaví. ETCS je součástí systému ERTMS pro řízení železniční dopravy v celé Evropské unii. Jeho cílem je zajistit plynulý provoz v mezinárodním železničním provozu mezi odlišnými systémy národních železnic.


Nejmodernějším systémem budou zabezpečeny hned tři traťové úseky: z Petrovic u Karviné do Bohumína v délce 14 km, z Bohumína do Přerova v délce 92 km a z Přerova po Břeclav (mimo) v délce 98 km. Celkem jde tedy o 204 km dlouhou trať, jejíž výběr vychází ze skutečnosti, že je kompletně pokrytá mobilní rádiovou sítí GSM-R. To spolu s ETCS vytváří kompaktní celek, který bude využitelný v celé evropské síti,“ uvádí k projektu náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb.

Právě nekompatibilita jednotlivých národních zabezpečovacích systémů, která klade i vysoké nároky na vybavení hnacích vozidel, je dosavadní překážkou pro zvýšení efektivnosti železniční dopravy jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní úrovni.

„Systém ETCS má postupně nahradit 20 různých a vzájemně neslučitelných národních systémů vlakového zabezpečovače a umožnit tak vedení vlaků po celém území Evropy bez nutnosti výměny hnacích vozidel na hranicích. Hlavním úkolem ETCS je zajištění bezpečnosti a aktivní zásah do řízení vlaku v případě selhání lidského činitele,“ upřesňuje praktické využití systému Zdeněk Chrdle, generální ředitel společnosti AŽD Praha, která bude zhotovitelem projektu, s jehož dokončením se počítá v květnu 2019.

Celý systém se skládá z traťové a palubní části. Traťová část na základě informací o staničních a přejezdových zabezpečovacích zařízení předává mobilní části oprávnění k jízdě pro daný úsek. Informace obsahuje údaje o délce úseku, časovém omezení platnosti oprávnění k jízdě a další, pro vedení vlaku důležité informace. Traťová část pak předává základní údaje o statickém rychlostním profilu, sklonových poměrech nebo přechodných omezeních rychlosti.

Zavedení jednotného evropského systému bude vyžadovat technické úpravy na centrálním dispečerském pracovišti v Přerově, ze kterého je řízena rozsáhlá oblast v dotčeném úseku druhého tranzitního železničního koridoru. Bude nutné provést technické úpravy v železničních stanicích, které nejsou ovládány z CDP Přerov. Jedná se o úsek z Petrovic u Karviné do Polanky nad Odrou (mimo) a o stanici Přerov, která je ovládána jako samostatný celek.

Zařízení bude pracovat s tzv. pevnými balízami umístěnými v kolejišti. Ty slouží jako referenční bod přesné lokalizace pozice vozidla tak, aby vlakový zabezpečovač naprosto přesně určil místo, kde se vlak nachází. Pokud snímače na spodní části vozidla zaznamenají balízu, mobilní část ETCS zajistí, aby tato informace byla prostřednictvím mobilní rádiové sítě GSM-R zaslána radioblokové centrále RBC. Naopak RBC na základě informace o poloze a znalosti stavu pevné infrastruktury kolejiště posílá strojvedoucímu informaci o povolené rychlosti a další nezbytné pokyny. Vozidlo, resp. na něm umístěná mobilní část systému ETCS, pak výpočtem s využitím znalosti parametrů vlaku stanoví ideální rychlostní křivku a zajistí bezpečný dohled rychlosti vozidla. Díky kontinuálnímu rádiovému spojení je strojvedoucí neustále kontrolován, zda všechny pokyny dodržuje.

Stavba s názvem ETCS Petrovice u Karviné – Ostrava – Přerov – Břeclav je spolufinancovaná Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Celkové investiční náklady projektu dosahují 707 201 000 Kč bez DPH. Míra podpory EU je 85 % ze způsobilých nákladů. Výše dotace činí maximálně 20 519 708 €, tedy zhruba 554 934 983 Kč.

Název stavby ETCS Petrovice u Karviné – Ostrava – Přerov – Břeclav
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant SUDOP PRAHA a.s.
Zhotovitel AŽD Praha s.r.o.
Termín zahájení 09/2016
Termín dokončení 05/2019
Celkové náklady stavby 707 201 000 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 554 934 983 Kč

Poznámka:
Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf